Hodnotenie učiteľských prác použitím inovatívnych metód vo vzdelávaní

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, podporuje školy a profesorov, ktorí sa snažia inovovať svoj vyučovací proces použitím súčasných technológií za účelom skvalitnenia vyučovania v slovenskej reči na školách.

V projekte sa zúčastnili učitelia, ktorí pracujú v triedach s vyučovacím jazykom slovenským, tak že zaslali na NRSNM svoju ukážku hodiny, na ktorej sa použila súčasná IK technika (prezentáciu v Power Pointe, alebo inom programe s podobnými technickými možnosťami alebo prípravu na hodinu v elektronickej forme). Hodina musí byť realizovaná so žiakmi v slovenskej triede, teda aj prezentácia/ukážka má byť po slovensky.

17. októbra Komisia, v zložení Tatiana Naďová, Svetlana Zolňanová a Darina Poliaková  posúdili 51 prihlášku a najúspešnejšie odmenili.

>> Hodnotenie prác