Dieťa a digitálny svet

Predstaviteľky zo slovenských predškolských ustanovizní z Vojvodiny Alenka Čižmanská, psychologička, Miluška Grňová, vychovávateľka z Kysáča, Andrijana Struhárová, pedagogička a Božena Levárská, vychovávateľka z Báčskeho Petrovca sa 23. 11. roku 2011 zúčastnili na celoslovenskej odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou Digitálne technológie – prostredie a prostriedky podporujúce osobnostný rozvoj dieťaťa ktorá sa konala v Prievidzi pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu v organizácii Spoločnosti pre predškolskú výchovu Slovenskej republiky.

Cieľom konferencie bolo podporiť inovácie v predškolskej výchove a vzdelávaní, prezentovať využitie nových metód a inovatívnych techník, ktoré sú podporené  modernými digitálnymi technológiami.
Účastníčky na základe vypočutých referátov a zapojením sa do tvorivých dielní  získali cenné vedomosti, ktoré uplatnia vo svojej praxe.
Realizácia odborného zdokonaľovania sa uskutočnila za pomoci NRSNM – Výboru pre vzdelávanie, za čo im touto cestou veľmi ďakujem.