Delegácia NRSNM na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal v pondelok 25. marca 2013 na pôde úradu Annu Makanovú Tomanovú, predsedníčku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku (ďalej NRSNM). Na pracovnom rokovaní ju sprevádzali Svetlana Zolňanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM a riaditeľka školy v Selenči a Jarmila Ćendić, predsedníčka Výkonnej rady NRSNM

Igora Furdíka v úvode rokovania informovali o úrovni projektovania, výstavby a zriaďovania Múzea Martina Jonáša v Kovačici. Jarmila Ćendić a Anna Makanová Tomanová poskytli predsedovi ÚSŽZ podrobné aktuálne informačné výstupy o projektovej dokumentácii, stave zabezpečovania prác, úrovne financovania múzea a podmienkach zabezpečovania obstarávania služieb v rámci predmetného projektu.

urad001
Predseda ÚSŽZ ocenil doterajšiu spoluprácu na tomto významnom projekte a ubezpečil členky delegácie z Vojvodiny o ďalšej odbornej pomoci v rámci spolupráce so Slovenským národným múzeom v Bratislave. Práve z tejto vrcholnej kultúrnej ustanovizne budú v rámci projektu zriadenia Múzea M. Jonáša v Kovačici vyslaní odborníci, ktorí budú posudzovať a riešiť otázky muzeálnych aktivít a expozícií.

V priebehu rokovania si Igor Furdík vypočul aj informácie o postupe prác na renovácii a zriaďovaní múzea v Báčskom Petrovci. Svetlana Zolňanová informovala o plánoch opravy strechy na budove ZŠ v Selenči, v ktorej je riaditeľkou a v tejto súvislosti aj o možnosti podpory zo strany ÚSŽZ.

Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová pozvala predsedu ÚSŽZ na krst knihy „Dejiny Slovenska“, ktorú napísal a zostavil historik prof. Dušan Kováč, riaditeľ Historického ústavu SAV v Bratislave. Publikáciu vydala Vojvodinská akadémia vied a umení v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied. Tiež informovala predsedu USZZ o zaznamenávaní 10-tého výročia pôsobenia NRSNM a pozvala delegáciu USZZ na ústredné oslavy v rámci SNS 2013.