Črtá sa riešenie osudu tlačiarne Neografia a. s. Báčsky Petrovec

Zdá sa, že sa rokovania o osude tlačiarne Neografia a. s. v Báčskom Petrovci blížia k svojmu pozitívnemu ukončeniu. Asi takto by sa dali zrekapitulovať závery pracovného rokovania, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. apríla 2013 v zasadačke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Rokovania sa zúčastnili Mgr. Stanislav Muntág, predseda predstavenstva a Ing Peter Budiský, finančný riaditeľ Neografie a. s. z Martina, Ján Štark zástupca veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade zodpovedný za obchodné a ekonomické záležitosti, Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM, Samuel Žiak, riaditeľa NVU Hlas ľudu, Vladimír Valentík, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra a podpredseda NRSNM, Pavel Zima, predseda správnej rady NVU Hlas ľudu a Ladislav Čáni, tajomník NRSNM.

Všetci účastníci rokovania zdôraznili, že sa zasadzujú za také riešenie, ktoré umožní, aby tlačiareň v Báčskom Petrovci zachovala svoju pôvodnú funkciu, teda aby zostala v službe slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a zabezpečovania jej potrieb v oblasti tlačeného slova. V tomto zmysle sa ako najvýhodnejšie riešenie javí možnosť, aby sa budúcim majiteľom tlačiarne stala NVU Hlas ľudu spolu so Slovenským vydavateľským centrom ako menšinovým spolumajiteľom. Na rokovaní boli dohodnuté aj obchodné podmienky, ktoré zainteresované strany zhodnotili ako prijateľné.

neografia002

Ján Štark deklaroval podporu veľvyslanectva SR takémuto riešeniu osudu tlačiarne v Báčskom Petrovci s poznámkou, že je pri takejto relatívne náročnej transakcii potrebné vypracovať podrobný audit aktuálneho stavu podniku a podnikateľský plán budúceho pôsobenia tlačiarne.

Anna Tomanová Makanová vyjadrila podporu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny takému riešeniu, ktoré bude znamenať zabezpečenie najvýhodnejších podmienok pre budúci osud tlačiarne a jej službu záujmom slovenskej menšiny v Srbsku. Zároveň informovala prítomných, že NRSNM už absolvovala rokovanie na túto tému s Miroslavom Lajčákom ministrom zahraničných vecí SR, Dušanom Čaplovičom, ministrom školstva SR, Ivanom Sečíkom, štátnym tajomníkom Ministerstva kultúry SR a Igorom Furdíkom, predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí vyjadrili pochopenie pre potrebu realizácie prenosu vlastníckych práv tlačiarne v Báčskom Petrovci na subjekt, ktorý reprezentuje slovenskú národnostnú menšinu v Srbsku a prisľúbili aj pomoc pri doriešení tejto otázky.