Aktivity a rozpočet Výboru pre informovanie v roku 2011 – naplánované

Vo štvrtok 2. decembra 2010 v Novom Sade sa na druhej schôdzi stretli členovia Výboru pre informovanie NRSNM.
Na schôdzi prerokovali a schválili príslušnosti všetkých komisií, ktoré budú pôsobiť v rámci Výboru – Komisie pre printové médiá, Komisie pre lokálne médiá, Komisie pre pokrajinský verejný servis RUV RTV a Komisie pre zveľaďovanie profesionánych štandardov v oblasti médií, a následne príslušnosti samotného výboru. Dôležitým bodom bolo aj schválenie plánov programu a rozpočtu štyroch telies výboru, ktoré ďalej posunú na schválenie členom NRSNM. Všetky plány s pripomienkami a zmenami boli jednohlasne schválené. Z naplánovaných aktivít komisí vyplýva aj činnosť Výboru pre informovanie. Zjednotený plán programu a rozpočtu celého výboru obsahuje rozmanité aktivity – od odborných školení, technického vybavenia redakcií a zadováženia príručiek, digitalizáciu archívov po rôzne novinárske okrúhle stoly.

Finančná položka je vzhľadom na minulé roky vyššia a vynáša zhruba 3 milióny dinárov, ale treba mať na zreteli, že sa rozšírením Výboru na štyri komisie rozvetvila a špecifikovala aj samotná činnosť tohto telesa Národnostnej rady Slovákov. Konečné slovo aj pri schválení tohto návrhu má NRSNM. Členovia výboru diskutovali aj o Návrhu stratégie pre zveľadenie postavenia médií v AP Vojvodine v rokoch 2011 – 2016, ku ktorému sa ešte vrátia na jednom z nadchádzajúcich stretnutí, keď konkretizujú pripomienky v písomnej forme, ktoré zašľú na patričné pokrajinské inštitúcie.
Záverom schôdze predseda Samuel Žiak prítomným predstaviteľom médií Televízie Vojvodiny, Rádia Nový Sad, Hlasu ľudu, Rádia Petrovec a TV Petrovec odovzdal príručky Pratikum mediálnej tvorby a Od tamtamov po internet, na kúpu ktorých Výbor pre informovanie finančné prostriedky získal cez grant Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V dohľadnej dobe všetky naše redakcie dostanú tieto dve príručky, ktoré by mali prispieť k odbornému zdokonaľovaniu novinárov a všetkých mediálnych pracovníkov.

foto: Vladimír Lenhart