6. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

 

 V piatok, 24. júna 2011 sa v Hložanoch uskutočnilo 6. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM). Témou rokovania boli polročné správy činnosti a finančné správy NRSNM, resp. Výboru pre vzdelávania, Výboru pre kultúru, Výboru pre informovanie a Výboru pre úradné používanie jazyka a písma. Na zasadnutí bolo skonštatované, že všetky plánované aktivity NRSNM v prvom polroku boli úspešne zrealizované.
 NRSNM následne schválila Strategický plán pre vzdelávania, ktorý v súlade s právomocami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Zákona o národnostných radách a plánu a programu práce Výboru pre vzdelávanie na rok 2011 schváleného na zasadnutí NRSNM 4. februára 2011 v Báčskom Petrovci, pripravil Výbor pre vzdelávanie.

 Výbor pre kultúru pripravil návrh ustanovizní osobitného významu pre slovenskú národnostnú menšinu a celomenšinových podujatí a festivalov, ktorý NRSNM odsúhlasila s poznámkou, že odsúhlasené návrhy nie sú definitívne a že sa v budúcnosti budú môcť upravovať.
 Medzi navrhnuté ustanovizne osobitného významu boli zaradené: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Národné múzeum Báčsky Petrovec (s podmienkou získania právnej subjektivity), Slovenské vojvodinské divadlo, Slovenské vydavateľské centrum, Galéria Zuzky Medveďovej (s podmienkou získania právnej subjektivity), Spomienkový dom a Galéria Martina Jonáša (s podmienkou úspešného dokončenia zakladateľského procesu), Galéria insitného umenia v Kovačici, Knižnica Štefana Homolu, Obecná knižnica v Kovačici a Obecná knižnica Dositej Obradović v Starej Pazove. Do súpisu celomenšinových podujatí a festivalov boli zaradené: Slovenské národné slávnosti, Festival ľudových tanečných a speváckych skupín a orchestrov Tancuj, tancuj, Detský folklórny festival Zlatá Brána, Festival slovenskej tradičnej piesne Stretnutie v pivnickom poli, Festival slovenskej hudobnej tvorby Zlatý kľúč, Festival slovenských lyrických piesní, Festival slovenskej hudobnej tvorby pre deti Letí pieseň, letí, Rozospievané klenoty, Festival vážnej hudby Jarné nôty, Prehliadka slovenských divadelných súborov Divadelný vavrín, Divadelný festival DIDA, Slovenská prehliadka detskej divadelnej tvorivosti 3xĎ, Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, Literárne snemovanie.
 Na záver zasadnutia podpredseda NRSNM informoval členov rady o prípravách Slovenských národnostných slávností a svoju správu ukončil slovami – prípravy úspešne prebiehajú a Slovenské národné slávnosti budú.