4. zasadnutie Národnostnej rady

 

 Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny uskutočnila 4. februára 2011 v Báčskom Petrovci svoje prvé tohtoročné zasadnutie. Rokovací program bol pomerne rozsiahly a obsahoval až dvadsať rokovacích bodov. Značná časť  zasadania bola venovaná schvaľovaniu výročných a finančných správ za rok 2010 a plánov a programov činnosti, predbežných finančných plánov na rok 2011 a projektov pre dotácie z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Všetky správy a plány boli schválené bez zásadných pripomienok.  Avšak s poznámkou, že finančné plány majú predbežný charakter,  nakoľko ešte stále nie je známy konečný rozpočet s ktorým bude môcť Národnostná rada disponovať v roku 2011.

 Členovia Národnostnej rady následne zvolili trojčlenný Dozorný výbor ako orgán na kontrolu zákonitosti práce a finančného a materiálneho hospodárenia  Národnostnej rady. Členmi dozornej rady sa stali Mária Hriešiková Benková (Kovačica), Zdenko Uheli (Stará Pazova) a Jozef Gašparovský (Selenča).
 Nasledovala informácia o kritériách na udelenia štipendií  Slovenskej republiky. Komisia pre štipendiá Výboru pre vzdelávanie totiž na svojom zasadnutí z 31. januára rozhodla že pri rozhodovaní o kandidátoch o štipendium budú uprednostňovaní tí študenti, ktorí splnia nasledujúce kritériá: slovenská národnosť, priemerný úspech v priebehu školenie na strednej škola 4,00 a viac, absolvované školenie v slovenskom jazyku, resp. absolvovaný slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry a študijný odbor fakulty, ktorý prispieva zachovávaniu slovenskej národnostnej identity. Vláda Slovenskej republiky aj v tomto udelí 20 štipendií pre študentov základného štúdia a 2 štipendiá na doktorandské štúdium. Štipendiá sa nebudú udeľovať študentom medicíny, jazykov a práva.
 Národnostná rada ako spoluzakladateľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov  v pokračovaní zasadnutia schválila finančnú správu Ústavu za rok 2010 a plán a program práce a finančný plán na rok 2011.
 Následne boli schválené aj zmeny v štatúte Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu, nakoľko je Národnostná rada zakladateľom aj tejto našej inštitúcie a zvolení boli aj noví členovia Správnej rady Hlasu ľudu. Členmi Správnej rady sa stali: Oto Filip (novinár, redaktor), Stevan Lenhart (zodpovedný redaktor časopisu Vzlet), Vladimír Hudec (novinár), Veno Nechvátal (učiteľ slovenčiny na dôchodku), Pavel Zima (inžinier elektrotechniky), Mária Kotvášová (učiteľka a spisovateľka), Milina Sklabinská (riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov), Jarmila Ćendićová (diplomovaná historička umenia) a Samuel Čelovský, vysokoškolský profesor. Okrem Správnej rady, členovia Národnostnej rady schválili aj členov Dozornej rady Hlasu ľudu. Jej členmi sa stali: Miroslav Dobroňovský (technický redaktor Hlasu ľudu), Adam Jonáš (ekonóm) a Juraj Červenák (poslanec Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec).