2. schôdza Výboru pre kultúru

 Na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa v stredu 15. 12. 2010 uskutočnila 2. schôdza Výboru pre kultúru NRSNM (ďalej VPK), na ktorej boli schválené plány a programy s finančnými plánmi jednotlivých komisií tohto Výboru na rok 2011. Členovia Výboru zároveň navrhli troch kandidátov na cenu Ústavu pre kultúru Vojvodiny a to v kategóriách za multikulturálnosť a interkulturálnosť, za zachovávanie kultúrneho dedičstva a za celoživotné dielo. Navrhnuté boli aj projekty, ktorými Výbor pre kultúru bude konkurovať na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2011.

Do rokovacieho programu boli náhradne zaradené dva body a to schválenie výročných správ VPK za rok 2010 a vytvorenie zoznamu celomenšinových festivalov a kultúrnych podujatí Slovákov v Srbsku a zoznamu ustanovizní a združení, ktoré sú Národnostnej rade relevantné ako partneri v oblasti kultúry Slovákov v Srbsku. Výbor navrhol, aby sa najprv vypracovali kritériá, na základe ktorých bude možné určovať celomenšinové kultúrne podujatia, festivaly a ustanovizne a preto sa o týchto závažných otázkach bude diskutovať na nasledujúcich stretnutiach Výboru pre kultúru.