18. zasadnutie NRSNM

V sobotu 22. februára sa v Kovačici uskutočnilo 18. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Členovia Národnostnej rady pricestovali do tohto prostredia aj z toho dôvodu, aby spolu s domácimi zaznamenali sté výročia prvého slovenského divadelného predstavenie, ktoré sa v  Kovačici uskutočnilo práve 22. februára dávneho roku 1914.

Pri tejto príležitosti, ako sa to už pomaly stáva zvykom, predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová odovzdala zástupcom miestnych slovenských spolkov a organizácií príležitostné darčeky v podobe publikácie Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny 2003 – 2013.

Na mimoriadne rozsiahlom rokovacom programe, ktorý obsahoval až pätnásť bodov, dominovali správy o činnosti a finančné správy za rok 2013 samotnej národnostnej rady, ale aj inštitúcií, ktorých zakladateľkou je národnostná rada a rovnako aj  plány a programy na rok 2014. Všetky výbory národnostnej rady vo svojich správach konštatovali, že sa im podarilo zrealizovať väčšinu plánovaných aktivít, zatiaľ čo realizácia plánov na rok 2014 bude predovšetkým  závisieť od reálneho rozpočtu, ktorým bude disponovať národnostná rada.

Okrem správ národnostnej rady boli schválené aj správy Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Fondu pre vydavateľskú činnosť v slovenskej reči Slovenské tlačené slovo a Múzea vojvodinských Slovákov. Pri schvaľovaní správy o činnosti a plánoch Múza vojvodinských Slovákov bolo opätovne poukázané na potrebu riešenie dlhodobých podmienok na chod tejto inštitúcie, predovšetkým vo vzťahu k zabezpečeniu adekvátneho priestoru.

Na záver viachodinového rokovania sa členovia národnostnej rady venovali aj niektorým aktuálnym otázkam, resp. problémom, s ktorými sa v poslednej dobe stretávajú jednotlivé slovenské spolky a inštitúcie pôsobiace v Kysáči. Predovšetkým sa to vzťahuje na problém financovania rozhlasovej stanice Kysáč. Táto druhá najstaršia lokálna rozhlasová stanica vo Vojvodine, prakticky zostala bez finančnej podpory svojho zakladateľa a tým je Mesto Nový Sad. Hoci sa zakladateľ vzdal financovania Rozhlasovej stanice Kysáč, v minulosti prostredníctvom verejných konkurzov predsa len vyčleňoval isté prostriedky. Tak v roku 2012 prostredníctvom konkurzu Mesto Nový Sad vyčlenilo 1.370.000,00 dinárov, čo boli jediné finančné prostriedky s ktorými tento rozhlas disponoval. V roku 2013 Mesto Nový Sad vyčlenilo prostredníctvom verejného konkurzu Rozhlasovej stanici Kysáč finančné prostriedky v celkovej výške 70.000,00 dinárov, čo nepostačuje na vykrytie ani tých najzákladnejších položiek za jeden mesiac. Tu je potrebné zdôrazniť, že v roku 2013 rozhlasová stanica Futog, ktorej rádio Kysáč dlhodobo chráni frekvenciu tým, že sa prezentuje ako Rádio Futog – Kysáč, získal z rovnakého zdroja sumu 1.800.000,00 dinárov.

Ďalším pálčivým problémom je otázka sídla Spolku kysáčskych žien. Z iniciatívy tohto spolku Mesto Nový Sad vyčlenilo prostriedky na kúpu domu na ulici Janka Gombára č. 148. Dom bol odkúpený so zámerom, aby v ňom Spolok kysáčskych žien vytvoril slovenský etno-dom. Dom sa stal majetkom VKP Prostor. Namiesto podpísania zmluvy o bezplatnom dlhodobom prenájme tohto objektu, ako bolo pôvodne dohodnuté,  VKP Prostor dnes požaduje platenie trhovej ceny nájomného. Bez zmluvy o dlhodobom prenájme nie je možne vykonať ani rekonštrukciu objektu nevyhnutnú na vytvorenie reprezentatívneho kultúrneho stánku.

Okrem týchto problémov na zasadnutí bolo poukázané aj na isté problémy, s ktorými zápasia kysáčska základná škola, resp. materská škôlka.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny už viackrát písomne požiadala primátora Mesta Nový Sad pána Miloša Vučelića o prijatie, avšak ani na jeden list nedostala odpoveď. Pre NRSNM je neprijateľná skutočnosť, že na území Mesta Nový Sad nemá partnera, s ktorým by mohla rokovať o aktuálnych otázkach súvisiacich s postavením príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny na území Mesta Nový Sad. Z tohto dôvodu bolo dohodnuté, že  o všetkom bude informovaná verejnosť a v najbližšom čase bude zvolaná aj osobitná tlačovka venovaná práve týmto problémom.