12. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

 
V piatok, 12.októbra 2012 sa v Dobnovciach uskutočnilo 12. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Začiatok zasadnutia bol venovaný voľbe riaditeľa Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Do funkcie bola jednohlasne navrhnutá doterajšia riaditeľka Ústavu Milina Sklabinská. 
 
 Národnostná rada vyhlásila Galériu insitného umenia v Kovačici za inštitúciu osobitného významu pre slovenskú národnostnú menšiny. V súčasnosti prebieha proces, preberania časti zakladateľských práv a tým by sa Národnostná rada mala stať spoluzakladateľkou galérie spolu s Obcou Kovačica a Dom Martina Jonáša, ktorý je majetkom NRSNM, sa týmto stane súčasťou Galérie. Z toho dôvodu bolo potrebné vykonať zmeny a doplnky Rozhodnutia o zakladaní Galérie insitného umenia v Kovačici, ktorým by sa Národnostná rada aj formálne stala spoluzakladateľkou Galérie. 

Aj toto rozhodnutie bolo vynesené jednohlasne. 
 
 Na zasadnutí boli vynesené aj dve rozhodnutia na vypísanie tendra. Prvé sa vzťahovalo na výber vykonávateľa prác rekonštrukcie budovy starého chmeľového skladu v Báčskom Petrovci pre potreby Múzea vojvodinských Slovákov. Druhé výberové konanie sa vzťahovalo na rekonštrukciu domu Martina Jonáša v Kovačici. 
 
 Národnostná rada má v zmysle Zákona o národnostných radách právo ustanovovať a udeľovať uznania. Preto na zasadnutí zaznela výzva pre všetkých členov Národnostnej rady aby do konca novembra navrhli kandidátov na Cenu Národnostnej rady. V zmysle Štatútu Ceny NRSNM Národnostná rada môže udeliť Cenu národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny – jednotlivcovi za celoživotný, resp. kolektívu za výnimočný prínos zachovávaniu, rozvoju a prezentácii národnej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a plakety jednotlivcovi, alebo kolektívu za prínos v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma.
 
 Na záver rokovania Národnostná rada vyniesla rozhodnutie o poverení Pokrajinského ústavu pre ochranu kultúrnych pamiatok starostlivosťou o kultúrne dedičstvo vojvodinských Slovákov.
 To, že sa zasadnutie konalo v Dobanovciach nebola náhoda. Národnostná rada týmto chcela vyjadriť úctu, neveľkej komunite dobanovských Slovákov, ktorí v tomto roku zaznamenávajú 150. výročia príchodu Slovákov do tejto dediny na juhovýchode Sriemu. Zasadnutie sa konalo v novom Slovenskom národnom dome, ktorý by dobanovčanom mohli závidieť aj podstatne silnejšie slovenské prostredie. A na záver je potrebné vyzdvihnúť mimoriadne teplé prijatie členov Národnostnej rady v tomto prostredí. Dobanovčania na čele s agilným Željkom Čapeľom mysleli na každý detail, za čo im patrí úprimná vďaka všetkých zúčastnených členov Národnostnej rady.