11. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

 
 V pondelok 23. júla 2012 sa v Báčskom Petrovci uskutočnilo 11. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Úvodná časť zasadnutia bola venovaná polročným správam o činnosti Národnostnej rady a jej štyroch výborov – Výboru pre kultúru, Výboru pre vzdelávanie, Výboru pre informovanie a Výboru pre úradné používanie jazyka a písma. Stručný prehľad najvýznamnejších aktivít v prvom polroku podali predsedovia jednotlivých výborov a všetky polročné správy boli jednohlasne schválené.
 
 Nasledoval ďalší bod rokovania, ktorý vzbudil najväčší záujem a najživšiu diskusiu členov rady. Témou diskusie bol totiž osud vzdelávania v slovenskom jazyku na Pedagogickej fakulte v Sombore. Po rozsiahlej a treba povedať i konštruktívnej diskusii členovia Národnostnej rady zaujali jednoznačné stanovisko, že vzdelávanie našich učiteľov v slovenskom jazyku je potrebné za každú cenu zachovať. 

Vzhľadom na počet absolventov budúcich učiteľov a na reálne potreby našich škôl, Národnostná rada jednohlasne rozhodla, že sa budúci študenti Pedagogickej fakulty budú na štúdium zapisovať každý druhý rok. Po podrobnej prezentácii a prediskutovaní argumentov za to aby sa vyučovanie tejto vysokej školy konalo v jej sídle, teda v Sombore, alebo aby zostalo v Báčskom Petrovci, členovia Národnostnej rady väčšinou hlasov rozhodli, že by sa prednášky mali konať v Báčskom Petrovci.
 
 Informáciu o aktivitách Národnostnej rady zameraných na riešenie otázky budúceho osudu tlačiarne Kultúra, resp. Neografia v Báčskom Petrovci podal tajomník Národnostnej rady Ladislav Čáni. Súčasní majiteľ tlačiarne Neografia a. s. Martin, sa rozhodol svoj väčšinový balík akcií v podniku odpredať. Vzhľadom na mimoriadny význam, ktorý tlačiareň v minulosti mala pre kultúru vojvodinských Slovákov (väčšina periodických a neperiodických slovenských vydaní bolo v minulom storočí vytlačené práve v tejto tlačiarni), Národnostná rada vynakladá úsilie a hľadá taký model riešenia situácie, ktorý umožni prinavrátenie spravovania tlačiarne do kompetencie slovenského národnostného spoločenstva v Srbsku. Z toho dôvodu delegácia Národnostnej rady v zložení Anna Tomanová Makanová, Vladimír Valentík a Pavel Čáni 11. a 12. júna 2012 navštívila Bratislavu, kde o tejto téme rokovala s ministrom zahraničných veci SR Miroslavom Lajčákom, ministrom školstva SR Dušanom Čaplovičom, štátnym tajomníkom Ministerstva kultúry SR Ivanom Sečíkom a predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igorom Furdíkom. Vysokí zástupcovia štátnej správy vyjadrili pochopenie pre daný problém a prisľúbili pomoc pri jeho riešení. V súčasnosti už prebehli prvé rokovania so manažmentom tlačiarne Neografia z Martina, ktorý tiež deklaroval záujem o také riešenie problému, ktorý bude pre vojvodinských Slovákov najvýhodnejší.
 
 
 Záver rokovania Národnostnej rady patril aktuálnej situácii národnostných rád, ktoré v súčasnosti zápasia s viacerými problémami akými sú napr. problém s financovaním, či otázky súvisiace s rozhodnutím Ústavného súdu zrušiť niektoré kompetencie AP Vojvodiny a ktoré sa priamo, alebo nepriamo môžu týkať aj činnosti národnostných rád. O týchto veciach prítomných informovala predsedníčka Národnostnej rady Anna Tomanová Makanová a pri tom konštatovala, že Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v súčinnosti s inými národnostnými radami bude v rámci Koordinácie národnostných rád celkovú situáciu pozorne sledovať a v prípade potreby bude pohotovo reagovať.