Zo zasadnutia Výboru pre kultúru NRSNM

Dňa 23. januára 2017 o 13.00 hod. v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo piate zasadnutie Výboru pre kultúru NRSNM. Prítomní boli: Ján Slávik (predseda), Michal Ďurovka, Vladimír Valentík, Anna Medveďová, Viera Miškovicová, Martin Prebudila, Juraj Súdi (členovia) za prítomnosti predsedníčky NRSNM Anny Tomanovej Makanovej.

Po schválení programu rokovania a schválení záverov z predchádzajúceho zasadnutia VPK NRSNM, ktoré bolo 20. októbra 2016, prítomní sa venovali návrhom plánov jednotlivých komisií výboru, na základe ktorých sa vypracuje jednotný návrh plánu Výboru pre kultúru NRSNM na rok 2017. Vzhľadom k tomu, že výbor v roku 2017 bude mať k dispozícii rovnakú výšku prostriedkov ako v minulom roku, členovia výboru boli informovaní, že návrhy plánov jednotlivých komisií bude treba skorigovať v súlade s výškou reálnych prostriedkov.

V rámci tohto bodu predseda VPK J. Slávik a koordinátorka prečítali zoznam žiadostí, ktoré prišli na adresu výboru ako reakcia zverejnenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory, na základe ktorej v predchádzajúcich rokoch boli jednotlivé schválené žiadosti zapracované do rozpočtu VPK NRSNM. Ku koncu minulého roka na webovej stránke NRSNM v rámci rubriky Výzvy zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu kapitálnych projektov v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného požívania jazyka a písma v roku 2017. Zámerom tejto výzvy bola podpora budovania infraštruktúry a skvalitňovania podmienok činnosti slovenských spolkov, organizácií a združení a nevzťahovala sa na ich bežné programové aktivity. K zaslaným žiadostiam členovia VPK zaujali stanovisko, aby sa dané subjekty uchádzali o prostriedky, ktoré prostredníctvom súbehov udeľujú sekretariáty APV a Ministerstvo kultúry a informovania Republiky Srbsko.

K téme plánovania financií výboru v roku 2017 členom výboru sa prihovorila i predsedníčka NRSNM A. Tomanová Makanová, ktorá ich poinformovala o novom spôsobe plánovania a financovania aktivít vo výboroch a NRSNM z aspektu rodovej rovnosti ako i o tom, že ku koncu roka bola vypracovaná Programová štruktúra z oblasti kultúry podľa smerníc Kancelárie pre ľudské a menšinové práva Vlády RS. Nový spôsob plánovania a financovania nepočíta s dodatočnými žiadosťami počas roka a raz naplánované aktivity na začiatku roka bude potrebné realizovať z prostriedkov reálne vyplánovaných a prostriedky na činnosť výboru sa presunú do položiek, z ktorých sa financuje činnosť NRSNM. Taktiež zdôraznila, aby sa v roku 2017 počítalo i s vypracovaním Stratégie v oblasti kultúry a s plánovaním prostriedkov na jej vypracovanie.

Členovia VPK sa zmienili o význame jednotlivých podujatí, ktoré organizuje resp. financuje výbor. A. Medveďová navrhla, aby sa Stretnutie slovenských zborov vo Vojvodine, ktoré podporuje Hudobná komisia VPK, pozdvihlo na úroveň celomenšinového podujatia; členovia sa zmienili, že v minulosti napríklad bola tendencia, aby sa Babinkove stretnutia v Padine v posledných rokoch tiež stali celomenšinovým podujatím, ale to sa (zrejme pre nezrelosť prostredia) nestalo; keďže predseda výtvarnej komisie nebol prítomný na zasadnutí V. Valentík upozornil na závažné aktivity, ktoré túto komisiu očakávajú v r. 2017 – 14. bienále akademických výtvarníkov, samostatné výstavy početných výtvarných umelcov jubilantov a podobne.

K návrhu Výročnej správy VPK NRSNM za rok 2016 sa členovia výboru pochvalne zmienili a s jednotlivými korekciami ju jednoznačne schválili.