Zo zasadnutí Organizačno-správnej rady festivalu Tancuj, tancuj…

Pred uskutočnením 47. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj v Hložanoch boli realizované tri  zasadnutia Organizačno-správnej rady tohto festivalu: 30. marca, 11. mája a 16. mája 2017.

Na prvom zasadnutí prítomní najsamprv zvolili predsedu tohto telesa a jednoznačne sa ním stal Michal Hataľa. Predseda tohto telesa navrhol ďalších členov OSR – Annu Chrťanovú Leskovac spred Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Rastislava Struhára spred Miestneho spoločenstva Hložany, Katarínu Dobríkovú spred KOS Jednota z Hložian a Zdenku Tomanovú spred Obce Báčsky Petrovec.

Počas všetkých troch zasadnutí členovia v čele s predsedom Hataľom riešili všetky otázky týkajúce sa organizácie hlavného programu a sprievodných podujatí ako i financií festivalu, ktorý predstavuje najmasovejší festival slovenskej folklornej tvorby mimo hraníc Slovenska. Na zasadnutiach bol prítomný i predseda Výboru pre kultúru Ján Slávik, autorka konferansy všetkých troch koncertov festivalu Katarína Melegová-Melichová a koordinátor festivalu Jaroslav Kriška.

Organizačno-správna rada schválila návrh, aby v odbornej porote, ktorá bude hodnotitť výkony folklórnych súborov pracovali Milorad Lonić, Ružena Červenská a Tatiana Kriváková-Amidžićová. Etnografickú zložku festivalu – hodnotenie krojov si preberie Marijan Pavlov a hudobné prednesy speváckych skupín a orchestrov budú sledovať Juraj Ferík, Jarmila Juricová-Stupavská a Slovenka Benková-Martinková.

Osobitným podujatím v rámci festivalu bude Dolnozemský jarmok v organizácii Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a ďalšími sprievodnými podujatiami – etnografická výstava v hložianskom Spolku žien Slovenka a výstava fotografií Ondreja Stupavského.