Žiakom ôsmeho ročníka, ktorí sa učia v jazykoch národnostných menšín, bude k dispozícii preklad hodín vysielaných v srbskom jazyku

Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja pokračuje v spolupráci s vládou AP Vojvodiny, ktorá vyčlenila prostriedky na preklady a titulkovanie vzdelávacích obsahov a hodín pre žiakov ôsmych tried pre predmety, z ktorých sa skladajú záverečné skúšky a ktoré boli odvysielané v srbskom jazyku prostredníctvom Rádio-televízie Srbska.

Žiaci ôsmeho ročníka, ktorí navštevujú vyučovanie v slovenskom, maďarskom, rusínskom a rumunskom jazyku, môžu sledovať vyučovanie na kanáli RTV a RTS YouTube prostredníctvom odkazu https://www.youtube.com/channel/UCFnBsI7JMyplAar8kEQ0LmA/playlists.

Zadaním odkazu v nastaveniach videa je potrebné zvoliť titulky v maďarskom, rusínskom, slovenskom alebo rumunskom jazyku.

Okrem toho ministerstvo pokračuje v spolupráci s národnostnými radami národnostných menšín, Pokrajinským sekretariátom pre vzdelávanie, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, národnými a miestnymi / menšinovými médiami, aby všetci žiaci mohli uplatniť svoje právo na vzdelávanie v ich materinskom jazyku a aby v spolupráci s učiteľmi realizovali prípravu, nahrávanie a vysielanie hodín v ôsmich jazykoch národnostných menšín, v ktorých sa koná kompletné vyučovanie.

Všetky informácie o dištančnom vzdelávaní v stave núdze sú dostupné v maďarskom, albánskom, chorvátskom, bosenskom, bulharskom, rumunskom, rusínskom a slovenskom jazyku na odkaze https://www.rasporednastave.gov.rs/obrazovanje-manjine.php.