Žiadosť o začatie vyšetrovania a ochranu príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny – členov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

Ministerstvo vnútra
Policajná správa Pančevo
Miloša Obrenovića 1
26 000 Pančevo

Vec: Žiadosť o začatie vyšetrovania a ochranu príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny – členov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny bola informovaná, že 10. novembra 2015 boli niekoľkí členovia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny pozvaný na rozhovor do Zhromaždenia Obce Kovačica, kde im boli predostreté určité dokumenty a bolo im sugerované, že ich majú podpísať.

 

Predseda Obce Kovačica Ján Husárik (člen Srbskej pokrokovej strany) pozval na rozhovor dvoch členov NRSNM z Kovačice, Jarmilu Ćendićovú a Zuzanu Lenhartovú a jedného člena z Padiny, Ladislava Petroviča. Dvaja členovia NRSNM, Martin Zloch z Kovčice a Anna Chťanová Leskovac z Petrovaradina, ktorí boli tiež pozvaní, pozvanie odmietli.

Rozhovor s  členmi NRSNM, bez prítomnosti predsedu obce, viedli B. Malović a D. Jovanović, funkcionári Srbskej pokrokovej strany, ktorí prizvaným osobám dali na vedomie, že disponujú podrobnými informáciami o členoch NRSNM a o ich najbližších príbuzných a metódou nátlaku, vydieraním, že zostanú bez zamestnania, sľubmi, že  budú odmenení novým lepším pracovným miestom, vyhrážkami, že im budú zaslané inšpekcie do ich súkromných firiem, žiadali, aby podpísali dva pripravené dokumenty.

Tieto dokumenty členom NRSNM dal na podpis Pavel Surový, tiež člen NRSNM a predseda politickej strany Slováci vpred, ktorý bol od začiatku prítomný na týchto rozhovoroch. Jeden dokument sa vzťahoval na žiadosť na odvolanie súčasnej predsedníčky NRSNM a druhý dokument bola kandidatúra pána Surového na predsedu NRSNM. Týmto spôsobom pán Surový získal v ten deň v Kovačici tri podpisy členov NRSNM.

NRSNM s veľkým znepokojením, obavami a protestom reaguje na tieto informácie, ktoré svedčia o nedemokratických, nezákonných a kriminálnych praktikách, zameraných proti ľudským a menšinovým právam ako i právam na slobodné vyjadrovanie vôle, názoru a presvedčenia , ale i práva na slobodné voľby – základné výdobytky demokratických a občianskych hodnôt. Národnostné rady národnostných menšín sa totiž volia v priamych voľbách s osobitnými voličskými zoznamami, do ktorých sa môžu zapísať iba príslušníci národnostných menšín, čo je veľkým výdobytkom a veľkou hodnotou, lebo sa všetkým príslušníkom národnostných menšín zaručuje právo na kultúrnu samosprávu, ktorou si, v súlade s Ústavou a zákonmi, zachovávajú svoju národnú, jazykovú a kultúrnu identitu.

Voľby do národnostných rád národnostných menšín sa uskutočnili v októbri minulého roku. Kto má to právo meniť vôľu voličov príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny a tak meniť aj výsledky volieb?

Na základe všetkého  uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste v súlade so svojimi zákonnými právomocami, ochraňujúc ústavný poriadok krajiny a dodržiavajúc všetky zákony vyšetrili:

  • Prečo a na čí pokyn predseda Obce Kovačica Ján Husárik pozval členov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na rozhovor do budovy obce a následne sa rozhovorov nezúčastnil?
  • Kto sú páni B. Malović a D. Jovanović a na čí pokyn  robia výsluch, vykonávajú nátlak, vydierajú a dávajú sľuby členom NRSNM, len aby zmenili svoj názor a tým aj väčšinu v NRSNM a aby odvolali predsedu. Situácia je o to povážlivejšia, ak si uvedomíme, že sa tentoraz niekto, kto nie je príslušník slovenskej národnostnej menšiny, resp. je príslušníkom srbského národa a členom Srbskej pokrokovej strany, priamo zasahuje nezákonnými postupmi a nátlakmi do činnosti NRSNM, ktorá patrí iba príslušníkom slovenskej národnostnej menšiny.
  • Očakávame, že zabránite Pavlovi Surovému, predsedovi politickej strany Slováci vpred a členovi NRSNM, aby naďalej vykonával nátlak na ostatných členov, predovšetkým telefonátmi a že vyšetríte, kto dal príkaz, aby jednotliví členovia Srbskej pokrokovej strany vykonávali špinavú prácu v prospech Pavla Surového.
  • Žiadame, aby sa čo najskôr skončilo prenasledovanie členov NRSNM a nátlaky, aby zmenili svoj názor.
  • Žiadame, aby členovia NRSNM neznášali následky týchto rozhovorov, nátlakov, vydieraní a vyhrážok, ktoré predstavujú priame ohrozovanie ľudských, menšinových práv príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny. Očakávame, že zabezpečíte, aby všetci žili v bezpečí, bez strachu o svoje a životy svojich príbuzných, aby prestali vyhrážky výpoveďami z práce a že sa skončia zastrašovania tým, že zostanú bez základných prostriedkov na existenciu.
  • Očakávame, že bude zabezpečené rešpektovanie ich ľudských a menšinových práv, ich práva na voľné vyjadrovanie názorov, práva na voľný pohyb a práva na slobodné voľby. Žijeme v slobodnej demokratickej spoločnosti, do ktorej nepatria politický monizmus, totalita, fašistické metódy a diktatúra.
  • V tom zmysle, náš štát, ktorý sa reformuje a chystá na cestu do veľkej rodiny európskych národov, nesmie nikomu dovoliť, aby bol silnejší od štátu a práva. Zároveň, nesmieme dopustiť, aby kohokoľvek z nás pohltili štátny systém a tma.

Anna Tomanová Makanová
predseníčka NRSNM