ZASADALA KOMISIA VÙPJP NRSNM NA PREKLAD NÁZVOU OSÍDLENÝCH MIEST A OSÁD

Dňa 21. októbra 2021 zasadala Komisia na preklad do slovečiny názvov osídlených miest a osád v obciach, v ktorých je slovenský jazyk v úradnom používaní za účelom vynášania rozhodnutia o názvoch osád a obcí Výboru pre úradné používanie jazyka a písma. Na zasadnuti sa pokračovala práca prekladania do slovečiny názvov osídlených miest a osád v obciach v ktorých je slovenský jazyk v úradnom používaní. Odborníci v tejto namáhavej práce do úvahy brali teritoriálno-historicke aspekty názvou osídlených miest a tam kde to bolo možné je urobená transkripcia do slovenského jazyka. Komisia ktorá sa zaoberala touto problematykou pozostáva z eminentných odborníkov a to prof. dr Anna Makišová – profesorka na filozofickej fakulte – oddelenie slovakistika, doc. dr Jasna Uhláriková – profesorka na filozofickej fakulte – oddelenie slovakistika, Jaroslav Miklovic – profesor dejepisu a Milina Križanová – prekladaťeľka slovenčiny na dôchodku. Výsledok rokovania komisie má byť vynášanie rozhodnutia NRSNM o názvoch osád а miest v obciach kde je slovečina v úradnom používaní, v súlade zo Zákonom o Ùradnom používaní jazyka a písma. Na zasadnutí komisie sa zúčastil i Vladimír Francisty, predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM a Mária Poptešinová, koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM.

Členovia komisie doniesly uzáver, aby sa tabuľka s názvami osád a miest, ktorú navrhujú odborníci zverenila na web-ovej stránke NRSNM s cieľom aby sa uskutočnila verejná rozprava a eventálne externý odborníci a záujemci o túto problematyku, aby moli odreagovať a podať písomné pripomienky, o ktorých nákladne komisia bude uvažovať.