Zasadal Výbor pre informovanie NRSNM

V stredu 31. januára 2024 o 12. hodine v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bolo 2. zasadnutie Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Na úvod členov Výboru pre informovanie privítala a úspešnú prácu zaželala predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková. Zasadnutiu predsedala predsedníčka Annamária Tamašiová a navrhla nasledujúci program rokovania:

  1. Schválenie programu rokovania
  2. Schválenie Zápisnice z Konštitučného zasadnutia VPI NRSNM
  3. Návrh Správy o činnosti Výboru pre informovanie NRSNM za rok 2023
  4. Návrh Plánu a programu Výboru pre informovanie na rok 2024
  5. Rôzne

Po jednoznačne schválenom programe rokovania v pokračovaní členovia jednohlasne schválili zápisnicu z Konštitutívnej schôdze VPI a Správu o činnosti VPI NRSNM za rok 2023. Keď ide o Plán a program VPI NRSNM na rok 2024, v krátkosti ho ozrejmila koordinátorka VPI Anna Chrťanová-Leskovac a potom bol aj jednohlasne schválený. Pod bodom Rôzne odznelo niekoľko zaujímavých a konštruktívnych návrhov týkajúcich sa činnosti VPI počas roka 2024.