Zasadal Aktív riaditeľov

Schôdza Aktívu riaditeľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským sa uskutočnila 21. júna v miestnostiach Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci.

zasadal-aktiv-riaditelov jun 2018 002

Analyzovala sa aktuálna situácia v školách so slovenským vyučovacím jazykom (počet žiakov, počet tried, kádrové otázky, vybavenie škôl).

Na schôdze sa zúčastnili PhDr. Peter Prochácka a PhDr. Vilma Prívarová spred Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, predseda Výboru pre vzdelávanie Ján Brna a vedúca Oddelenia slovakistiky v Novom Sade, Jarmila Hodoličová, predsedníčka Združenia slovenských vojvodinských vychovávateľov Božena Levárska a predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov Mária Andrášiková.

Koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová informovala prítomných o dynamike vydávania učebníc pre 1. a 5. ročník základných škôl v súlade s novým zákonom.