Začínajú sa prípravy na voľby do národnostných rád

 V Belehrade sa 29. septembra na Ministerstve pre ľudské a menšinové práva uskutočnilo pracovné rokovanie predsedov národnostných rád s ministrom Svetozarom Čiplićom venované otázkam organizácie volieb do národnostných rád. Rokovania sa zúčastnila aj predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová.
 Minister Čiplić prítomných zástupcov národnostných menšín informoval o spôsobe organizovania a realizácie volieb do národnostných rád, ktoré upravuje Zákon o národnostných radách národnostných menšín schválený 31. augusta 2009.
 Nový zákon predpokladá dva spôsoby volieb do národnostných rád a to priame voľby a voľby elektorské, resp. zastupiteľské.

 Základnou podmienkou na uskutočnenie priamych volieb je aby sa do osobitných voličských zoznamov prihlásilo viac ako 50 % z celkového počtu príslušníkov národnostnej menšiny podľa posledného sčítania obyvateľstva, mínus 20%. V prípade, že sa do osobitného voličského zoznamu neprihlási zákonom požadovaný počet príslušníkov národnostnej menšiny, voľby sa uskutočnia prostredníctvom elektorov.
 Podľa slov ministra Čiplića, všetky aktivity týkajúce sa zápisu do osobitných voličských zoznamov, organizácie a realizácie volieb a ich financovanie bude mať na starosti Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva.
 Prvým predpokladaným krokom v príprave volieb bude formovanie Ústrednej volebnej komisie, čo by sa malo uskutočniť zhruba do polovice októbra, následne bude vytvorený tím právnych radcov a uskutoční sa aj tréning pre zapisovateľov v obciach. Ústredná volebná komisia by do polovice novembra mala pripraviť nevyhnutné sprievodné predpisy, výklad zákona a v tomto termíne by všetky predpisy týkajúce sa týchto volieb mali byť preložené do jazykov národnostných menšín. Potom už nasleduje štvormesačné obdobie rezervované pre promotívnu kampaň na zápis voličov do osobitných voličských zoznamov a samotný zápis. Osobitné voličské zoznamy by mali byť uzavreté zhruba v prvej polovici marca a na základe dosiahnutých výsledkov sa rozhodne akým spôsobom sa voľby uskutočnia. Predpokladá sa, že voľby budú vypísané do konca marca. Nasleduje predvolebná a promotívna kampaň a samotné voľby do všetkých národnostných rád národnostných menšín sa uskutočnia v ten istý deň Predpokladaný termín volieb je máj – jún 2010.