Z 2. zasadnutia Organizačno-správnej rady 26. prehliadky 3xĎ

Na 2. zasadnutí Organizačno-správnej rady Detskej divadelnej prehliadky 3xĎ, ktoré sa uskutočnilo v Novom Sade 20. júna 2019, prítomní boli Libuška Lakatošová, Milinka Chrťanová, Alexander Bako, Anna Chrťanová Leskovac, Zdenko Uheli, Vladislav Pop – členovia Organizačno-správnej rady a Miruška Kočišová, koordinátorka prehliadky. Prítomní sa na zasadnutí zmienili o 26. prehliadke 3xĎ a dali konštruktívne návrhy a postrehy do organizovania tohto celomenšinového kultúrneho podujatia do budúcna. Zdenko Uheli, predseda OSR najprv otvoril zasadnutie a následne Miruška Kočišová z uhla koordinátorky prečítala súvahu s vlastnými postrehmi. Alexander Bako navrhol zmeniť pravidlá tejto prehliadky a zároveň i formovať komisiu na zmenu pravidiel. Tento tím vykoná návrh zmien, ktoré by následne prerokoval výbor pre kultúru. Do uvedenej komisie navrhli Milinku Chrťanovú, Mirušku Kočišovú a Alexandra Baka. Paralelne by sa vykonali zmeny pravidiel nielen detského divadelného festivalu, ale i Divadelného vavrína. Alexander Bako navrhol zorganizovať divadelný seminár vo všetkých troch regiónoch – Srieme, Báčke a Banáte. Prípadne, aby sa konkrétne navštevovali prostredia, kde súbory potrebujú podporu. A. Bako mal zároveň aj návrh, aby sa na inakší spôsob udeľovali ceny na divadelnej prehliadke, aby tento ceremoniál bol posunutý na pondelok a aby sa tento návrh ako jedna zo zmien doplnil i do pravidiel oboch prehliadok. Mirka Kočišová prítomných informovala, že nedostala spiatočnú informáciu od súborov. Jeden z návrhov bol, aby Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov urobil anketu a aby sa na ten spôsob získal spätný pohľad a získali cenné informácie od účastníkov ako prehliadku skvalitniť, čiže ešte väčšmi ju vylepšiť. Milinka Chrťanová sa vyjadrila pozitívne k organizácii a priebehu prehliadky a pochvalne hovorila i o práci v tíme odbornej poroty 3xĎ. Položila však otázku ako ,,vybalansovať“ prácu učiteliek z jednej strany a prácu profesionálnych režisérov na druhej strane, keďže sú evidentné rozdiely v kvalite. K uvedenej otázke odpovedal A. Bako, podľa ktorého východiskom k uvedenému problému sú vhodným riešením spomenuté semináre a edukácie. L. Lakatošová konštatovala, že je výhodou mať koordinátora festivalu z domáceho prostredia, čo podporili aj ostatní členovia OSR. Záverom sa všetci zhodli, že s organizačnými prípravami treba začať skôr.