Z 11. zasadnutia NRSNM v Kysáči

Dňa 4. decembra 2023 v Kysáči sa za prítomnosti 25 členov v priestoroch Kultúrneho centra Kysáč uskutočnilo 11. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorým predsedala Dušanka Petráková, predsedníčka NRSNM. Prítomných členov а zamestnancov NRSNM privítal podpredseda NRSNM Pavel Surový v tzv. v 250-ročnom Kysáči a zároveň predstavil pracovný priestor KC Kysáč, v ktorom schôdza prebiehala.

V pokračovaní sa slova ujala predsedníčka Petráková a zasadnutie prebiehalo podľa schváleného programu rokovania a v zápätí boli schválené zápisnice z dvoch predchádzajúcich zasadnutí – 9. pracovného a 10. elektronického. V rámci tretieho bodu podaná bola Správa k realizácii ročného plánu Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci v školskom roku 2022/2023 a Ročný plan práce tohto gymnázia. Správu a plán v mene gymnázia podal úradujúci správca žiackeho domova Vladimír Melich. Štvrtý bod sa vzťahoval na Schvaľovanie Plánu a programu Múzea vojvodinských Slovákov na rok 2024, finančného plánu Múzea vojvodinských Slovákov na rok 2024 a projekcie na roky 2025 a 2026. Plány múzea podala riaditeľka Anna Séčová Pintírová. Piaty bod sa vzťahoval na odvolanie a vymenovanie člena Správnej rady NVU Hlas ľudu. V rámci šiesteho bodu bolo schválené rozhodnutie o zmenách a doplnkoch finančného plánu NRSNM na rok 2023. Informáciu o angažovaní nezávislého revízora podala tajomníčka národnostnej rady Mária Poptešinová. Stanovisko k návrhu rozhodnutia o vynesení mienky k zaradeniu Rádio-televízie Slovensko 1 do základného balíka Telekomu Srbsko podala koordinátorka VPI Anna Chrťanová-Leskovac. Nasledoval bod v rámci ktorého boli schválené rozhodnutia, ktoré vyniesla Výkonná rada NRSNM vo všetkých štyroch oblastiach pôsobenia, menovite vo vzdelávaní, ktoré mienky a stanoviská boli jednoznačne schválené ako aj všetky body na zasadnutí. Pod bodom Rôzne predsedníčka NRSNM vyzvala členov rady, aby sa hlásili k slovu a na to zareagovala podpredsedníčka NRSNM Tatiana Vujačićová a dala návrh na úpravu pravidiel na udeľovanie cien NRSNM v rámci slávnostného zasadnutia NRSNM. K tomuto návrhu sa vyjadrili i Elena Turanská, Pavel Surový a iní. Záverom predsedníčka Petráková vyzvala členov národnostnej rady, aby sa zúčastnili prezentácie Srbsko-slovenského slovníka právnicej terminológie a predvianočnočného posedenia v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade.