Verejný súbeh na voľbu riaditeľa MVS

Podľa článkov 35 a 36 Zákona o kultúre (Úradný vestník RS, č. 72/2009, 13/2016, 30/2016 –oprava, 6/2020, 47/2021 a 78/2021), článku 49 Zákona o muzeálnej činnosti (Úradný vestník RS, č. 35/2021)článkov 21, 22 a 23 Štatútu Múzea vojvodinských Slovákov (Úradný vestník obce Bački Petrovac, č. 4/12 a 6/2017) a Rozhodnutie správnej rady Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci č. 102-66-16/2021

 

Správna rada Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci

vypisuje

 

VEREJNÝ SÚBEH

NA VOĽBU RIADITEĽA MÚZEA VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

 

 

Uchádzači musia splniť nasledujúce požiadavky:

          mať vysokoškolské vzdelanie (vysokoškolské vzdelanie na druhom stupni postgraduálneho akademického štúdia – magisterské alebo špecializované akademické štúdium, alebo špecializované odborné štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie v rámci vysokoškolského štúdia v trvaní štyroch rokov) v oblasti sociálnych a humanitných vied;

          mať zloženú odbornú skúšku;

          mať najmenej päť rokov práce v muzeálnej oblasti;

          že sa zúčastňoval a riadil odborné, vedecké a muzeologické projekty;

          mať manažérske schopnosti, znalosti a skúsenosti;

          ovládať a používať slovenský jazyk;

          občianstvo Republiky Srbsko.

 

 

Uchádzači okrem prihlásenia sa do výberového konania musia predložiť:

       životopis obsahujúci údaje o predchádzajúcej práci a dosiahnutých výsledkoch;

       diplom získaného odborného vzdelania;

       návrh programu práce a rozvoja múzea na obdobie štyroch rokov;

       doklad o pracovných skúsenostiach;

       osvedčenie o občianstve Republiky Srbsko(nie staršie ako šesť mesiacov);

       potvrdenie, že kandidát nebol stíhaný;

       rodný list;

       overenú fotokópiu občianskeho preukazu.

 

Dokumenty k súbehu sa predkladajú v origináli alebo vo fotokópii overenej notárom alebo iným príslušným orgánom.

Lehota na predkladanie prihlášok uchádzačov na verejnýsúbeh je pätnásť (15) dní odo dňa zverejneniasúbehu v denníku Dnevnik pre celé územie Republiky Srbsko, t. j. od 29. septembra do 13. októbra 2021.

Riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov sa vymenúva na obdobie štyroch (4) rokov.

Prihlášky s dôkazom o splnení podmienok označených „NA SÚBEH“ podávajte písomne​​doporučene na adresu: Múzeum vojvodinských Slovákov, 21470 Bački Petrovac, Maršala Tita 23 alebo osobne každý pracovný deň od 8.00 do 14.00 na adrese:Ul. Maxima Gorkého 17, 21470 Bačsky Petrovec. Prihlášky na súbeh so špecifikovanou dokumentáciou je potrebné podať v zalepenej obálke.

Verejný súbeh na voľbu riaditeľa Múzea vojvodinských Slovákov bude uverejnený v denníku Dnevnik pre celú Republiku Srbsko, na webovej stránke Múzea vojvodinských Slovákov, Národnej služby pre zamestnávanie, Obce Báčsky Petrovec, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a v týždenníku Hlas ľudu.

Informácie o súbehu je možné získať na čísle 0637030254, alebo e-mailom: muzejvs@gmail.com.

 

V Báčskom Petrovci,

23. septembra 2021

Jaroslav Miklovic

predseda Správnej rady

Múzea vojvodinských Slovákov