Učiteľský kurz v Báčskom Petrovci

 V sobotu 16. októbra t. r. bola organizovaná prvá časť učiteľského kurzu v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Kurz bol určený učiteľom základných škôl (1. stupňa), ktorí pracujú s deťmi podľa individuálnych vzdelávacích plánov, učiteľom žiakov s osobitnými potrebami a profesorom dejepisu a fyziky na základných a stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským. Na kurze sa zúčastnilo asi 80 učiteľov zo slovenských škôl zo Srbska:

z Báčského Petrovca, Selenče, Pivnice, Kovačice, Padiny, Kulpína, Hložian, ako i učitelia z Chorvatska.. Kurz viedli eminentní metodici zo Slovenskej republiky: PhDr. Mária Vrábelová – slovenčina, Mgr. Mária Kozlíková – defektológia I., Doc. PhDr. Albín Škoviera – defektológia II., RNDr. Tatiana Hajdúková – fyzika, PaeDr. Hana Mlynarčíková – dejepis.

Prítomných najprv oslovil a privítal riaditeľ Základnej školy v Báčskom Petrovci Ján Brna. Po privítaní niekoľkými slovami sa prihovorila aj Viera Boldocká z Báčského Petrovca, ako i pán Robert Povchanič zo Slovenskej republiky, ktorý bol príjemne prekvapený počtom účastníkov. Seminár pozdravila i Svetlana Zolňanová poďakujúc sa všetkým, čo umožnili realizovať toto podujatie a popriala úspešnú prácu učiteľom. Seminár bol organizovaný zo strany Asociácie slovenských pedagógov, Výboru pre vzdelávanie NRSNM a Základnej školy Jána Čajaka a sčasti ho financovalo  Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí cez projekt Rovnaké šance pre všetkých.

 Učitelia na semináre sa mohli dozvedieť, ako lepšie pracovať s deťmi s osobitnými potrebami, aké hry môžu uplatňovať pri výučbe a ako správne vypracovať individuálny vzdelávací plán pre deti s osobitnými potrebami. Témy, ktoré sa na seminári spracovali sú: Vzdelávanie mentálne postihnutých žiakov, Výchova mentálne postihnutých detí v čase mimo vyučovania. Do 1. novembra vypracujú pedagogický profil a seminár potom bude pokračovať. Ďalej boli rozoberané aj témy:  Metodika výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka, Aktívne žiacke poznávanie, Interaktívne postupy vo vyučovaní školského dejepisu. V pokračovaní kurzu si slovenčinári, dejinári a fyzikovia vypracujú ukážkovú hodinu do 1.  novembra a získajú akreditované hodiny.    Na záver tohto seminára účastníci vyhodnotili svoju prácu, založili si spoločne aktív  a zvolili si predsedu a podpredsedu aktívu.