Tvorivá dielňa pre mladých slovenských recitátorov

V Základnej škole Jána Kollára v Selenči piatok 19. novembra bol venovaný nezvyčajnej aktivite –Tvorivej dielni pre mladých slovenských recitátorov. Cieľom podujatia bolo vzbudiť u detí a mládeže lásku ku krásnemu slovu, k hlbšiemu spoznávaniu umeleckej literatúry, prostredníctvom prednesu sprostredkovávať literárne hodnoty širšej verejnosti a vštepovať lásku k spisovnej slovenčine a materinskému jazyku, čo je aj jednou z priorít Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Projekt bol zrealizovaný v rámci Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Je to v poradí druhé takéto podujatie. Prvé bolo organizované v Padine predvlani. Vlani, žiaľ, pre pandemickú situáciu dielňa vystala. Tohtoročná sa uskutočnila v Selenči z viacerých dôvodov. Okrem toho, že tu úspešne pestujú lásku ku krásnemu slovu a recitátorskému prednesu, je tu aj výnimočný žiacky orchester Orchestrík, ktorý svojím programom prispel k zveľadeniu dielne.

Na seminári sa zúčastnili žiaci štvrtého, piateho a šiesteho ročníka v sprievode svojich pedagógov zo šiestich prostredí: z Báčskeho Petrovca, Hložian, Kulpína, Padiny, zo Starej Pazovy a Selenče. Záujem o tento druh získania nových poznatkov prostredníctvom prednášok bol veľký. Prednáškové aktivity mali na starosti Miruška Kočišová a Lýdia Gedeľovská zo Starej Pazovy.

Úvodné slová patrili riaditeľke hostiteľskej školy Nataši Klinovskej, ktorá tak vo svojom mene, ako i v mene školy a v mene kolektívu privítala prítomných, účastníkov seminára, menovite predsedníčku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libušku Lakatošovú, predsedníčku Výboru pre informovanie Annu Horvátovú a predsedu Výboru pre vzdelávanie Janka Kolárika. Všetkým prítomným popriala úspešnú prácu a príjemný pobyt v Selenči.

Seminár povzbudivými slovami otvorila predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová, tiež úspešná dlhoročná recitátorka.

V pokračovaní prebiehala praktická dielňa, kde prednášateľky  divadelníčky, recitátorky Miruška Kočišová, k tomu aj kultúrna pracovníčka, a Lýdia Gedeľovská, učiteľka, prostredníctvom zaujímavých prednášok poukázali na časté nedopatrenia a spolu s percipientmi realizovali praktické cvičenia, ktoré recitátorom prispejú v ďalších vystúpeniach. Účastníci si mohli vypočuť praktické rady týkajúce sa recitačného prednesu, výslovnosti slov pri prednese, správnom dýchaní, správnom postoji pred obecenstvom a ako ľahšie zdolať trému pri prednese.

V rámci dielne odzneli recitačné prednesy mladých recitátorov a po  prednáške nasledoval program, či minikoncert Orchestríka pod vedením Dr. Juraja Súdiho, ktorý bol popretkávaný recitáciami žiakov selenčskej školy a spevom mladých sólistov za sprievodu Orchestríka. Tvorivú dielňu ukončili návštevou Etno izby a rozhovorom a výmenou skúseností.

podľa A. Horvátovej