Študovanie v SR

 

Pre tých, ktorí sa chystajú študovať v SR:

Požadované doklady potrebné pre štipendium môžete odovzdať do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na Bulvári Mihajla Pupina 1/IV v Novom Sade, alebo  koordinátorke pre vzdelávanie NRSNM Svetlane Zolňanovej v Selenči,  Anne Medveďovej na gymnáziu v Báčskom Petrovci,  Zuzane Lenhartovej na ZŠ v Kovačici najneskôr do 10. 04. 2010 a získate odporúčanie krajanskej organizácie.

K prihláške ešte treba pridať:

1. vysvedčenie o najvyššom dosiahnutom vzdelaní / overený preklad do jedného z  jazykov: slovenský, anglický, francúzsky, španielsky/
2. štúdijné výsledky zo strednej školy, resp. Vysokej školy
3. doklad, že vysokoškolské vzdelanie dosiahnuté v inej krajine je ekvivalentné vysokoškolskému štúdiu v Slovenskej republike /len uchádzači o doktorandské štúdium/
4. rodný list /overený preklad/
5. odporúčanie dvoch profesorov s uvedením ich pôsobiska
6. podpísaný životopis
7. lekárske potvrdenie /tlačivo v prílohe/
8. publikačnú činnosť /len uchádzači o doktorandské štúdium/
9. fotografie, diapozitívy, kazety, ohodnotenia vlastných prác /uchádzači o umelecké štúdium/
10. doklad o bezúhonnosti /aj v Srbsku aj v Slovenskej republike/ alebo kópiu Preukazu zahraničného Slováka
11. potvrdenie, že je kandidát slovenskej národnostnej príslušnosti
12. fotku
13. vyhlášku a čestné prehlásenie

Maturanti, ktorí majú záujem o trojtýždňový kurz zo slovenského jazyka pre maturantov sa môžu ohlásiť koordinátorke Svetlane Zolňanovej na tel.:063/532989. Ttv. Letná univerzita Sj pre krajanov a maturantov sa bude konať v Modre, Harmónii (SR) od
11.-30.07. 2010.

Podmienky poskytovania štipendií Vlády Slovenskej republiky.