Štandardy zo slovenčiny – pri ukončení základnej školy

SLOVENSKÝ JAZYK
Vzdelávacie štandardy sa definujú pre nasledujúce oblasti:
– čítanie s porozumením
– písomné vyjadrovanie
– gramatika, lexika, spisovná a nespisovná podoba jazyka
– literatúra

Do vzdelávacích štandardov po hodnotení a určovaní úrovne pre žiaka treba zaradiť aj kultúru vyjadrovania. Ako základ na definovanie štandardov pre túto oblasť môžu poslúžiť aj  nasledujúce vedomosti a zručnosti: správne vyslovuje hlásky; používa spisovnú podobu jazyka; výrazne číta umelecký, spracovaný text; výrazne podáva naučený text; rozpráva text  vcelku alebo stručne; vie vyrozprávať skutočný alebo vymyslený príbeh v prvej a tretej osobe dodržiavajúc sled udalostí; vie ústne informovať niekoho o niečom alebo opísať udalosť (ústne podáva expozičný alebo deskriptívny text); účinkuje v diskusii; vie formulovať a vyjadriť svoj postoj k niečomu; má vybudovanú komunikačnú kultúru (kultúru vlastného vyjadrovania ako aj kultúru spolubesedujúceho).

Prevzať celý dokument