Srbsko-slovenský administratívno-právny slovník

Dňa 2. novembra 2018 o 12h na úrade Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnila  tlačová konferencia venovaná sprístupneniu elektronickej podoby Srbsko-slovenského administratívno-právneho slovníka.

srbsko-slovensky-slovnik nov 2018 002

Prítomných privítala predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, ktorá pri tejto príležitosti poznamenala, že Srbsko-slovenský administratívno-právny slovník vypracoval tím odborníkov, ktorý  zoskupila NRSNM. Slovník sa považuje za kapitálne dielo, ktoré je výsledkom dlhoročných skúseností kompetentných odborníkov, ktorí pôsobia v oblasti prekladateľstva, lingvistiky a práva. Určený je pre všetkých tých, ktorí denne používajú slovenský jazyk v úradnom styku v Srbsku, ako aj súdnym prekladateľom.

Administratívno-právny srbsko-slovenský slovník vznikol na základe iniciatívy prekladateľskej služby Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, ktorá s návrhom na vytvorenie tohto slovníka oslovila Výbor pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM a Pokrajinský sekretariát vzdelávania, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev.

O slovníku hovorili Zdenka Valentová Belićová a prof. Dr. Miroslav Vitéz. Je to prekladový slovník v elektronickej podobe a všetci záujemcovia si ho môžu vyhľadať na webovej stránke NRSNM. Obsahuje pribliňne 8000 základných hesiel a veľký počet rozpracovaných najčastejších spojení a fráz.

Tím na vypracovanie slovníka tvoria: Zdenka Valent Belić, Ana Vršková, Milina Križan, prof. Dr. Miroslav Vitez, Dr. Zuzana Týrová, Aleksandra Borojev a Sanja Radaković.