ZAPISNIK sa sastanka Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina za obrazovanje

ZAPISNIK sa sastanka Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina za obrazovanje, održanog u prostorijama Kancelarije za ljudska i manjinska prava u Beogradu, 21. februara 2017. godine sa početkom u 11,30 časova uz prisustvo predstavnika albanske, aškalijske, bošnjačke, češke, mađarske, rumunske, slovačke, slovenačke, vlaške i hrvatske nacionalne manjine.

koordinacia-pre-vzdelavanie 2017 002

Dnevni red:

 1. Izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 2. Izmene i dopune Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
 3. Izmene i dopune Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 4. Izmene i dopune Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju

Prisutni predstavnici odbora za obrazovanje su se složili da Koordinacija nacionalnih saveta uputi ministru prosvete zahteve, koji bi se uvrstili u zakone iz oblasti obrazovanja, koji su trenutno u izradi ili se radi na njihovim izmenama i dopunama: Zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja, Zakon o osnovnoj školi, Zakon o srednjoj školi, Zakon o predškolskom vaspitanju i obrzovanju. (Pošto postoji nekoliko različitih nacrta, koji nisu ušli u proceduru javne rasprave, svoje predloge smo koncipirali tematski, kako ne bi došlo do zabune).

Zahtevi Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina u okviru Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja:

 • za pripadnike nacionalnih manjina se nastava organizuje na jeziku i pismu nacionalne manjine, izuzetno može da se organizuje i dvojezično uz pribavljenu saglasnost nacionalnog saveta nacionalne manjine
 • mrežu predškolskih ustanova, kao i mrežu osnovnih i srednjih škola donosi jedinica lokalne samouprave, pokrajina ili republika uz saglasnost nacionalnih saveta nacionalnih manjina, čiji su jezici u službenoj upotrebi na teritoriji jedinice lokalne samouprave.
 • javne ustanove iz oblasti obrazovanja može da osnuje republika, pokrajina, lokalna samouprava i nacionalni savet nacionalne manjine uz obavezno finansiranje države svih javnih ustanova
 • nastavnik, koji izvodi nastavu na jeziku nacionalne manjine prilaže dokaz o poznavanju jezika na kome izvodi nastavu: završeno srednje, visoko obrazovanje ili postgradualne studije na jeziku manjine ili polaže lektorat na nivou „ C1“ evropskog okvira o poznavanju jezika. Nastavnik, koji ne izvodi nastavu na srpskom jeziku ili jeziku druge nacionalne manjine, ne polaže lektorat iz jezika na kojima ne izvodi nastavu. Insistiramo, da jezik na kome se izvodi nastave u ustanovi pored nastavnika, mora da poznaje i stručna služba i sekretar škole.
 • zalažemo se da u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, vaspitno-obrazovni rad ne može da izvodi lice sa srednjom stručnom spremonm
 • prilikom formiranja školskih odbora, u ustanovama, gde se u potpunosti ili u većini odeljenja ili za većinu učenika izvodi nastava na jeziku i pismu nacionalne manjine, nacionalni savet nacionalne manjine predlaže tri člana u ime lokalne samouprave u školski odbor. U ustanovama, gde se izvodi nastava maternjeg jezik/govora sa elementima nacionalne kulture, nacionalni saveti tih manjina predlažu po jednog člana u ime lokalne samouprave u školski odbor.
 • u ustanovama, gde se u potpunosti ili u većini odeljenja ili za većinu učenika izvodi nastava na jeziku i pismu nacionalne manjine, nacionalni savt nacionalne manjine daje saglasnost na izbor direktora. U ustanovama, gde se izvodi nastava maternjeg jezik/govora sa elementima nacionalne kulture, nacionalni saveti tih manjina daju mišljenje na izbor za direktora ustanova
 • u jedinstveni informacioni sistem evidencije imaju uvid nacionalni saveti nacionalne manjine, radi praćenja realizacije nastave na jezicima nacionalne manjine i učenja jezika/govora nacionalnih manjina
 • zalažemo se, da se precizira vođenje evidencije na sledeći način: za učenike koji su pohađali nastavu na jeziku i pismu nacionalne manjine, javne isprave se izdaju dvojezično, ćirilično na srpskom jeziku i na jeziku i pismu nacionalne manjine. Dnevnik – razrednu knjigu vodi škola na jeziku na kome se izvodi nastava.
 • predlažemo, da se član zakona, kojim se predlaže ponovljeni izbor direktora u toku šest meseci nakon stupanja na snagu zakona, briše.
 • nastavne planove i programe za jezik/govor nacionalne manjine i maternji jezik, kao i dodatke programu za istoriju, svet oko nas, prirodu i društvo, likovnu i muzilku kulturu, donosi ministar na predlog nacionalnog saveta nacionalne manjine uz pribavljeno mišljenje Nacionalnog prosvetnog saveta.

U Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju treba uvrstiti mogućnost izbora maternjeg jezika/govora sa elementima nacionalne kulture, kao izbornog programa za pripadnike nacionalne manjine, tamo gde se nastava izvodi na srpskom jeziku, ako i učenje srpskog jezika kao nematernjeg, tamo gde se nastava izvodi na jeziku nacionalne manjine uz finansiranje ovog programa od strane lokalne samouprave.

U Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju je potrebno obavezno uvrstiti:

 • za pripadnike nacionalnih manjina se izvodi nastava na jeziku i pismu nacionalne manjine, ako se za to izjasni najmanje 5 roditelja. Izuzetno se može odeljenje formirati i za manji broj učenika uz odobrenje ministra
 • izborni program, maternji jezik/govor sa elementima nacionalne kulture se ocenjuje u 1. razredu opisno a od 2. do 8. razreda brojčano, i ocena ulazi u prosek.
 • grupe za izvođenje izbornih programa se mogu kombinovati na nivou jednog ciklusa sa primenom pravilnika o formiranju kombinovanih razreda

U Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju je potrebno obavezno uvrstiti:

 • za pripadnike nacionalnih manjina se izvodi nastava na jeziku i pismu nacionalne manjine, ako se za to izjasni najmanje 5 roditelja. Izuzetno se može odeljenje formirati i za manji broj učenika uz odobrenje ministra
 • izborni program, maternji jezik/govor sa elementima nacionalne kulture se ocenjuje brojčano, i ocena ulazi u prosek.
 • grupe za izvođenje izbornih programa se mogu kombinovati na nivou jednog ciklusa sa primenom pravilnika o formiranju kombinovanix razreda

Aktuelno:

Koordinacija odbora za obrazovanje dalje podržava uvođenje afirmativnih mera za aškalijsku nacionalnu manjinu pri prezentovanju i promovisanju upisa učenika u obrazovne ustanove, nabavku udžbenika i školskog pribora.

Koordinacija odbora za obrazovanje i dalje insistira na potpisivanju sporazuma za izdavanje udžbenika za maternji jezik za nacionalne manjine, koje do sada nisu obuhvaćene sporazumom i za potpisivanje sporazuma o izdavanju udžbenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina za srednje škole.

Koordinacija odbora za obrazovanje dalje zahteva od ministarstva da u radnu grupu za izradu predloga zakona iz oblasti obrazovanja uključi predstavnike koordinacije .

Koordinacija odbora za obrazovanje dalje traži od Nacionalnog prosvetnog saveta da u svojoj evidenciji ispravi sastav članova u radnu grupu koja pri NPS-u prati ostvarivanje akcionog plana za obrazovanje nacionalnih manjina.

Službenu belešku sastavila:
Svetlana Zolnjan, koordinator NSSNM