Studija festivala „Sustret u pivničkom polju“

Komisija za unapređivanje festivala i kulturnih događaja Odbora za kulturu NSSNM je u okviru svoje delatnosti tokom 2013. godine nastojala da poveća kvalitet festivala koji su od značaja za  slovačku manjinu i koji imaju uticaj na očuvanje, unapređivanje i razvijanje specifičnosti i nacionalnog identiteta slovačke nacionalne manjine u Srbiji.

Među aktivnosti ove komisije treba istaći istraživanje javnog mnenja o tome koliko su sa organizacijom festivala bili zadovoljni ne samo učesnici nego i posetioci. Izrađeni su bili upitnici koji su ispitanici dobili na sam dan festivala a postojala je i njihova elektronska verzija na internetu. Na osnovu upitnika izrađena je procena koja je donela veoma značajne informacije za organizatore festivala što se tiče kvalitetnijih i privlačnijih programskih sadržaja. Studiju festivala „Susret u pivničkom polju“ izradio je doktorant psiholoških nauka Ivan Bagljaš.