Sastanak Komisije za obrazovanje Nacionalnih saveta nacionalih manjina

U palati Srbija, u Beogradu, je održan 19. aprila 2018. godine sastanak Komisije za obrazovanje NSNM uz prisustvo predstavnika mađarske, slovačke, rusinske, hrvatske i romske nacionalne manjine. Komisija za obrazovanje je razmatrala brojene probleme u obrazovanju i analizirala tok reforme u obrazovanju na jezicima nacionalnih manjina i donela sledeće prepokuke Koordinaciji NSNM:

1.    svaki NSNM će za sebe poslati zahtev za refundaciju troškova za prevođenje evidencije i javnih isprava iz obrazovanja, koju su saveti uradili za „Prosvetni pregled“ u 2017. godini. Zahtev treba da se pošalje na ruke državne sekretarke i treba da sadrži uz molbu za refundaciju troškova i kopije ugovora sa prevodiocima ili pretaljan obračun sa nabrojanim dokumentima i obračunom na sledeći način: 1.800 karaktera = jedna strana x500,00. Sredstva treba da se refundiraju NSNM.

2.    Koordinacija će uputiti zvaničan dopis na ruke državne sekretarke, kojim se moli da se nađe trajno rešenje problema za prevođenje (na jezike manjina na kojima se izvodi nastava) javnih isprava, evidencije i elektronskih dnevnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama

3.    neophodno je u što kraćem roku proslediti MPNTR i ZUOV-u dodatke iz nacionalne istorije i nacionalne kulture u predmete svet oko nas/istorija, muzička i likovna kultura za pripadnike nacionalnih manjina koji to do sada nisu uradili, kako bi bili i njihovi programi objavljeni i dokumentima nastave i učenja za 1. i 5. razred osnovne škole i 1. razred gimanzije

4.    pregrami nastave i učenja za maternji jezik i jezik/govor sa elementima nacionalne kulture će se preslediti za 2. i 6. razred osnovne škole najkasnije do kraja maja meseca, jer će samo oni programi biti uvršteni u zajednički dokumenat Plana i pregrama nastave i učenja za pojedine razrede

5.     Koordinacija će pokrenuti inicijativu prema ZUOV-u i MPNTR za izradu programa (po ishodima) nastave i učenja za maternji jezik/govor sa elementima nacionalne kulture za fakultativni predmet u gimanzijama i srednjim školama (za svih 15 manjina, koje se nalaze na listi izbornih predmeta za osnovne škola) – ovu inicijativu je već podržao i Nacionalni prosvetni savet

6.    Koordinacija će se obratiti MPNTR i ZVKOV sa zahtevom da se organizuje prevođenje (uz lektorisanje) zbirki i zadataka za polaganje mature u srednjim stručnim školama (mađarski, slovački, bugarski i albanski jezik). Takođe će se zahtevati da se ovaj problem kontinuirano rešava preko NSNM.

7.    NSNM koji treba da potpišu Memorandum o izdavanju udžbenika na jeziku nacionalne manjine sa MPNTR, Zavodom i Nacionalnim savetom, treba da što hitnije pošalju svoje podatke državnoj sekretarki, kako bi se moglo pristupiti potpisivanju Memoranduma

8.    NSNM, koji imaju potpisan memorandum, treba da posle 30.04. pogledaju Katalog odobrenih udžbenika, pa da do 15.05. sačine listu potrebnih udžbenika za 1. i 5. razred osnovne škole, kako bi se pristupilo potpisivanju aneksa Memoranduma o izdavanju udžbenika (napominjemo, da će se u okviru reforme, potpisivati aneksi za savki naredni razred u kontinuitetu).

9.    Koordinacija NSNM će predložiti ZVKOV i PZV da obajavi na svojim sajtovima standarde i programe nastave i učenja i dodatke sadržajima iz predmeta od nacionlnog značaja za svaku nacionalnu zajednicu, radi lakšeg snalaženja i obaveštavanja nastavnika

U ime Komisije za obrazovanje NSNM
Svetlana Zolnjan