2. sednica Nacionalnog prosvetnog saveta

Nacionalni saveti nacionalnih manjina, nakon uvida u materijal, koji je na sednici Nacionalnog prosvetnog saveta, 17. aprila 2018. godine, analiziran pod tačkom 2. Plan i program nastave i učenja za 1. razred gimnazija, konstatovao sledeće:

  • predloženi Plan i program nastave i učenja za 1. razred gimnazija sadrži programe nastave i učenja za maternji jezik (bosanski, bugarski, mađarski, slovački, rumunski, rusinski i hrvatski jezik), dok se program za albanski jezik još radi, pa se predlaže da se uvrsti naknadno u ovaj dokument;
  • program srpskog jezika kao nematernjeg je podeljen na A i B program, što je pohvalno, jer smatramo da će se na ovaj način unaprediti nastava srpskog jezika za pripadnike nacionalnih manjina
  • program iz istorije sadrži dodatke iz nacionalne istorije (mađarske, slovačke i hrvatske nacionalne zajednice), pa smatramo da je neophodno dopuniti ga dodacima iz istorije još 5 nacionalnih zajednica
  • program iz muzičke i likovne kulture sadrži dodatke iz nacionalne kulture (mađarske, slovačke, rumunske i hrvatske nacionalne zajednice), pa smatramo da je neophodno dopuniti ga dodacima iz nacionalne kulture još 4 nacionalne zajednice.

Molimo Nacionalni prosvetni savet da podrži inicijativu Nacionalnih saveta nacionalnih manjina, da se, u skladu sa zakonom o srednjoj školi, dodaju u Plan i program  nastave i učenja za 1. razred gimnazija sadržaji za fakultativni predmet maternji jezik/govor sa elementima nacionalne kulture za pripadnike 15 nacionalnih manjina.

Svetlana Zolnjan, član NPS u ime Nacionalnih saveta nacionalnih manjina