Održana je 4. sednica Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine

Sastanak Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma održan je 19. januara 2016. godine u Novom Sadu.

Sastanak je vodio predsednik odbora Branislav Kulik. Članovi su nakon usvajanja dnevnog reda pristupili njegovoj realizaciji. Na početku sastanka su usvojili Izveštaj o realizaciji aktivnosti Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma u 2015. godini. Prošlogodišnja primarna akcija bila je  štampanje brošure pod nazivom Jazička prava u Srbiji – Pravila, saveti i praksa službene upotrebe jezika nacionalnih manjina u Srbiji.

zo-4-zasadnutia 2016 002

Brošura kroz svoja tematska poglavlja obrađuje razna područja službene upotrebe jezika uz navođenje odnosnih zakonskih propisa. Ovaj dokument se uglavnom odnosina teme koje su vezane za službeni status slovačkog jezika ali je važno napomenuti da se većina odredbi ujedno odnosi i na službenu upotrebu jezika ostalih nacionalnih manjina. Ravnopravna upotreba slovačkog ili bilo kog drugog jezika manjine može se ostvariti samo u slučaju ako sve strane koje sudeluju u komunikacijipoznaju međusobna prava i obaveze.

zo-4-zasadnutia 2016 003

Informisanje svih učesnika u procesu ostvarivanja prava upotrebe maternjeg jezika uspostavlja uslove za međusobno uvažavanje jezičkog i kulturnog identiteta, jača toleranciju među građanima koji govore različite maternje jezike i podržava osnovepravne države u Srbiji. Ovo Uputstvo ima za cilj da, pre svega, posluži kao putokaz onima koji rade u organima državne uprave, pokrajinske i lokalne samouprave i pravosuđu u pogledu raznih aspekata komunikacije na jezicima nacionalnih manjina. U nastavku sednice članovi Odbora su predložili Plan i program i finansijski plan Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma za 2016. godinu.

Putni troškovi + dnevnice članova Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma – 30.944,00 din.

Foto: Jasmina Panjik