Јавни конкурс за избор директора МВС

На основу члана 35. и 36. Закона о култури („Сл. гласник РС“, br. 72/2009, 13/2016, 30/2016 – ispr., 6/2020, 47/2021 i 78/2021), члана 49. Закона о музејској делатности („Сл. гласник РС“, бр. 35/2021) и члана 21, 22. и 23. Статута Музеја војвођанских Словака(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 4/12 и 6/2017), и Одлуке Управног одбора Музеја војвођанских Словака у Бачком Петровцу бр. 102-66-16/2021

Управни одбор Музеја војвођанских Словака у Бачком Петровцу

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА ВОЈВОЂАНСКИХСЛОВАКА

 

 

Кандидати треба да испуњавају следеће услове:

          да има високу стручну спрему (високо образовање на студијама другог степена дипломске академске студије – мастер или специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, или високо образовање на основним студијама у трајању од четири године) друштвено-хуманистичког смера;

          да има положен стручни испит;

          да има најмање пет година рада у музејској делатности;

          да је учествовао и руководио стручним, научним и музеолошким пројектима;

          да поседује руководеће способности, знања и искуства;

          да познаје и служи се словачким језиком;

          држављанство Републике Србије.

Осим пријаве на конкурс, кандидати треба да приложе:

          биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима;

          диплому о стеченој стручној спреми;

          предлог програма рада и развоја Музеја за период од четири године;

          доказ о радном искуству;

          уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);

          потврда да кандидат није кривично гоњен;

          извод из матичне књиге рођених;

          оверену фотокопију личне карте.

 

Документа за конкурс се достављају у оригиналу или фотокопији овереној код јавногбележника односно другог надлежног органа.

 

Рок за подношење пријава кандидата на јавни конкурс је петнаест (15) дана од данаоглашавања конкурса у дневном листу „Дневник“ издању за територију целе РепубликеСрбије, tj. од 29. септембра до 13. октобра 2021. године.

Директор Музеја војвођанских Словака именује се на период одчетири (4) године.

Пријаве са доказима о испуњавању услова са назнаком „ЗА КОНКУРС“ се подносеписаним путем препорученом пошиљком на адресу: Музеј војвођанских Словака, 21470 Бачки Петровац, Маршала Тита 23 или лично сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова на адреси Максима Горког 17, 21470 Бачки Петровац. Пријаве на конкурс са наведеном документацијом доставити у затвореној коверти.

Јавни конкурс за избор директора Музеја војвођанских Словака објављује се у дневномлисту „Дневник“ издању за територију целе Републике Србије, на интернет странициМузеја војвођанских Словака, Националне службе за запошљавање, Општине Бачки Петровац, Националног савета словачке националне мањине и у недељнику “Hlas ľudu”.

Информације о конкурсу се могу добити на број: 0637030254, или путем емаил поште: muzejvs@gmail.com.

 

У Бачком Петровцу,

дана 23. септембра 2021. године                                        

                                                                                               

Јарослав Микловиц

Председник Управног одбора

Музеја војвођанских Словака