Slávnostné podpisovanie zmlúv v NRSNM

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny 8. marca, na základe Plánu a programu Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na rok 2022 vypísala dve výzvy:

– Výzvu na predkladanie žiadostí na udeľovanie finančných prostriedkov mimovládnym organizáciám a mládežníckym združeniam slovenského národného spoločenstva v Srbsku pre činnosť a aktivity na rok 2022 so zámerom podporiť činnost a  bežné programové aktivity mimovládnych organizácií a mládežníckych zdužení slovenského národného spoločenstva v Srbsku  a

– Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraného na podporu a optimálne vytvorenie  podmienok pre ochotnícku činnosť slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbsku pôsobiacich v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného požívania jazyka a písma so zámerom podporiť vytváranie optimálnych podmienok a skvalitňovanie podmienok na činnosť slovenských spolkov, organizácií a združení.

Lehota na podanie žiadostí bola 23. marca 2022.

Komisia na hodnotenie žiadostí Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM v zložení Vladimír Francisty, Branislav Kulík, Ján Šuľan a Janko Havran, zasadala dňa 05. mája 2022 v Novom Sade, hodnotila 57 žiadostí a navrhla rozdelenie prostriedkov určených Plánom a programom Výboru pre úradné používanie jazyka a písma na rok 2022. Členovia komisie schválili 39 žiadostí, takže účelovo rozvrhnuté prostriedky sú rozdelené takmer do všetkých slovenských osád.

            Výsledky hodnotenia a návrh na rozdelenie prostriedkov komisie jednohlasne schválil Výbor pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM na svojej 12. schôdzi, ktorá sa uskutočnila dňa 09.05.2022 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade.

Vo štvrtok 12. mája 2022 o 18. hodine v priestoroch NRSNM bolo slávnostné podpisovanie zmlúv, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia dvadsiatichpiatich inštitúcií, združení a spolkov a Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM, Vladimír Francisty, predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma a Mária Poptešinová, koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma.