Rovnosť a kvalita v predškolskom vzdelávaní, ako predpoklad udržateľného rozvoja

V dňoch 16. – 17. mája 2014 v Rajeckých Tepliciach (Slovenská republika) Slovenský výbor a Český výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu –OMEP, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Prešovská univerzita a Pedagogická fakulta v Prešove uskutočnili vedecko-odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou Rovnosť a kvalita v predškolskom vzdelávaní, ako predpoklad udržateľného rozvoja, ktorá sa konala pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča.

Cieľom vedecko – odbornej konferencie bolo poukázať na:

  • postavenie dieťaťa v spoločnosti a možnosti prekonávania znevýhodnenia pre konkrétne dieťa aj pre celú spoločnosť,
  • vnímanie a skúmanie problematiky environmentálnej udržateľnosti nielen v podmienkach materských škôl,
  • prezentáciu príkladov dobrej praxe a realizáciu environmentálnych aktivít a projektov so zapojením detí a rodičov.

Po slávnostných príhovoroch odzneli hlavné referáty, v ktorých sa prednášatelia zamerali na témy ako sú:

Všetky deti majú právo na kvalitné predprimárne vzdelávanie v materskej škole
PhDr.Viera Hajdúková,PhD
Podpora rozvoja detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v materskej škole
PhDr. Zora Syslová,Ph.D
Dieťa vo svete materskej školy
PaedDr. Ilona Uvačková
Nový koncept predprimárneho prírodovedného vzdelávania
doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD
Aby deti žili dobre a šťastne a ako k tomu môže prispieť predškolské vzdelávanie
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc
Svetový projekt Rovnosť k udržateľnému rozvoju v podmienkach slovenských materských škôl
PaedDr. Monika Miňová, PhD

Nasledovali  prihlásené príspevky a príklady dobrej praxe. Druhý deň  účastníci konferencie absolvovali workshopy : Ako učiť deti ich právam a Environmentálne aktivity pre deti predškolského veku.

Sprievodnou aktivitou konferencie bola predajná výstava detských a rozprávkových kníh, odbornej literatúry pre vychovávateľky, nábytku, didaktických pomôcok a hračiek pre predškolské ustanovizne.

Samotný priebeh konferencie veľmi zapôsobil na účastníkov. Spracované témy poukázali na skutočnosť, ako sa materské školy venujú týmto dôležitým témam a vyzdvihli význam práce s deťmi v predškolskom veku.

konf002

Konferencie sa zúčastnili: predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM PaedDr Svetlana Zolňanová, dipl. psychologička Alenka Repac z PU „Radosno detinjstvo“ Nový Sad, vychovávateľka Anna Sabová z PU Kolibri z Kovačice a predsedníčka komisie pre predškolskú výchovu VPV NRSNM vychovávateľka Božena Levárska z PU Včielka Báčsky Petrovec. Odchod na konferenciu finančne podporila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.