ROKOVACÍ PORIADOK Výboru pre vzdelávanie

Výbor pre vzdelávanie v zmysle čl. 7. Zákona o národnostných radách národnostných menšín a čl. 37 Štatútu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na svojej schôdzi, ktorá sa uskutočnila 26.01.2015 schválil nasledujúci:

ROKOVACÍ PORIADOK
Výboru pre vzdelávanie

I ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Čl. 1

Týmto Rokovacím poriadkom sa  upravuje organizácia, práca a rozhodovanie Výboru pre vzdelávanie (V ďalšom texte Výbor) Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

II VYTVORENIA A ZLOŽENIE VÝBORU

Čl. 2

 

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny (ďalej Národnostná rada) zriaďuje stále pracovné orgány.
Stále pracovné orgány sú výbory.

Čl. 3

 

Výbor pre vzdelávanie má predsedu, podpredsedu a členov.    
Predseda a podpredsedovia výborov sú spravidla členmi Národnostnej rady.
Národnostná rada svojím rozhodnutím určuje počet členov  výboru, ktorý nemôže byť menší ako 5.
Predseda Národnostnej rady a podpredsedovia Národnostnej rady nemôžu byť členmi výboru.

 

Čl. 4

 

Návrh na predsedu, podpredsedu a členov výboru dáva predseda Národnostnej rady, alebo najmenej jedna tretina členov Národnostnej rady.
Výbor sa volí väčšinou z celkového počtu členov Národnostnej rady.
Funkčné obdobie výboru začína dňom jeho zvolenia a trvá do ukončenia funkčného obdobia Národnostnej rady, ktorá ho zvolila.

 

Čl. 5

 

Výbor môže zriadiť komisie, prípadne odborné tímy na posúdenie jednotlivých otázok a vypracovanie aktov v rámci svojich právomocí.
Výbor zriaďuje komisie  a tímy vynesením Rozhodnutia o zriadení komisie.
Členmi komisie a tímov sú odborníci v odbore, pre ktorý bola komisia alebo tím zriadený. Zloženie a právomoci komisií a tímov  sú upravené osobitným rozhodnutím.

 

III FUNKČNÉ OBDOBIE ČLENOV VÝBORU

Čl. 6

 

Funkčné obdobia člena výborov končí pred uplynutím lehoty, na ktorú bol zvolený:
1.    podaním demisie;
2.    odvolaním;
3.    úmrtím.

IV PRÁVOMOCI VÝBORU PRE VZDELÁVANIE

Čl. 7

 

Výbor v rámci právomocí Národnostnej rady určených Zákonom:

1.    pripravuje ročný plán a program práce zo svojej právomoci, finančný plán a finančnú správu výboru a doručuje ho Výkonnej rade a členom Národnostnej rady;
2.    navrhuje rozhodnutia Národnostnej rade a Výkonnej rade z oblasti svojej pôsobnosti;
3.    rozhoduje o otázkach, ktorými ich poverí Národnostná rada a Výkonná rada;
4.    začína rozpravu o jednotlivých otázkach;
5.    sleduje situáciu vo svojej oblasti, pripravuje správu a navrhuje opatrenia na zlepšenie výkonu Zákona a iných predpisov zo svojej oblasti.
6.    Schvaľuje rokovací poriadok;
7.    vykonáva iné úlohy, ktorými ho poverí Národnostná rada a Výkonná rada.

 

Čl. 8

 

O jednotlivých otázkach zo svojej kompetencie výbor navrhuje rozhodnutia, v súlade so zákonom, štatútom a týmto rokovacím poriadkom.

Čl. 9

 

Administratívnu prácu súvisiacu s pôsobením Výboru vykonáva koordinátor pre  vzdelávanie.

V SCHÔDZE VÝBORU PRE VZDELÁVANIE

Čl. 10

 

Schôdzu Výboru pre zvoláva predseda Výboru a môže aj predseda Národnostnej rady.
V neprítomnosti predsedu výboru schôdzu zvoláva podpredseda výboru.

 

Čl. 11

 

Predseda výboru pozvánku na schôdzu s rokovacím poriadkom a materiálom doručuje členom výboru, resp. iným pozvaným osobám, najneskôr 5 dní pred konaním schôdze.
V súrnych prípadoch možno schôdzu zvolať telefonicky alebo elektronickou poštou najneskôr deň pred jej uskutočnením.

Čl. 12

 

Pozvánka na schôdzu výboru sa doručuje elektronickou poštou.

 

Čl. 13

 

Na zasadnutí výboru  môžu byť prítomný predseda rady, podpredsedovia rady, členovia rady, čestný členovia, resp. iní odborníci, ktorí súvisia s bodmi rokovacieho programu schôdze výboru.
Uvedené osoby sa môžu zúčastniť na rokovaní výborov bez rozhodovacieho práva.

 

Čl. 14

 
Na zasadnutí výboru záväzne musí byť pozvaný člen Výkonnej rady poverený určitou oblasťou výboru. Člen Výkonnej rady sa zúčastňuje rokovania Výboru bez rozhodovacieho práva.

Čl. 15

 

Výbor pre vzdelávanie pracuje na schôdzach, ktoré sa konajú v súlade s ročným programom práce Výboru, schváleným Národnostnou radou.
Schôdza Výboru pre vzdelávanie sa môže uskutočniť ak je prítomná väčšina členov Výboru.

 

Čl. 16

 

Predseda Výboru otvára zasadnutie a navrhuje program rokovania.
Výbor schvaľuje program rokovania vrátane schválených pozmeňovacích a doplňovacích návrhov.
Zmenu a doplnenie programu rokovania môžu navrhnúť členovia Výboru, predseda Národnostnej rady a  člen Výkonnej rady poverený určitou oblasťou výboru.
Schválené návrhy sa zaraďujú do programu rokovania podľa poradia navrhovania.

 

Čl. 17

 

Program rokovania sa schvaľuje väčšinou hlasov prítomných členov Výboru.
Predseda Výboru konštatuje schválený program rokovania.

 

Čl. 18

 

Po schválení programu rokovania Výbor schvaľuje zápisnicu z predchádzajúceho zasadnutia spolu s prípadnými prijatými poznámkami.

 

Čl. 19

 

Po ukončení rozpravy k jednotlivým bodom programu rokovania, Výbor vynáša rozhodnutia obsahujúce stanoviská a návrhy Výboru. Podľa potreby môže byť určení aj spravodajca, ktorý kompetentnému orgánu Národnostnej rady zdôvodní rozhodnutie Výboru.

 

Čl. 20

 

Zo schôdzí Výboru sa vedú zápisnice.
Zápisnice zo schôdzí Výboru vedie koordinátor Výboru. Zápisnica obsahuje dátum a miesto konania schôdze, čas konania, mená prítomných členov Výboru, mená oprávnene alebo neoprávnene neprítomných členov Výboru, mená iných prítomných osôb, meno predsedajúceho, program rokovania,  priebeh schôdze s uvedením účastníkov v rozprave a rozhodnutia ku každému bodu rokovania.
Zápisnicu svojím podpisom overuje predseda Výboru, resp. podpredseda, v závislosti na tom, kto viedol schôdzu Výboru.
Rozhodnutia vynesené na schôdzi Výboru sa doručujú predsedovi Národnostnej rady a predsedovi Výkonnej rady najneskôr do ôsmich dní odo dňa uskutočnia schôdze.
Schôdze Výboru sú verejné.

 

Čl. 21

 

Výnimočne, ak sa vyskytne potreba, Výbor môže uskutočniť aj telefonické zasadnutie, resp. sa o aktuálnej otázke rozhoduje elektronickou poštou.
Rozhodnutia vynesené na telefonickom zasadnutí Výbor potvrdí na nasledujúcom riadnom zasadnutí.
Pri telefonickom zasadnutí sa uplatňujú ustanovenia z čl. 45, 46, 47 Rokovacieho poriadku NRSNM.

 

VI ROZHODOVANIE

Čl. 23

 

Výbor o každom návrhu, ktorý bol zaradený do programu rokovania, rozhoduje po ukončení rozpravy.
Výbor rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov, ak týmto Rokovacím poriadkom nie je určené inak.
Výbor rozhoduje verejným hlasovaním tak, že sa členovia vyjadrujú za, proti návrhu, alebo sa zdržia hlasovania.

 

Čl. 24

 

Výbor navrhuje rozhodnutia, pravidlá, závery a stanoviská k jednotlivým otázkam.
Rozhodnutia vynesené v rámci právomocí stanovených Zákonom a Štatútom Národnostnej rady svojím podpisom overuje aj predseda Národnostnej rady.

 

Čl. 25

 

O jednotlivých otázkach zo svojej kompetencie Výbor rozhoduje samostatne v súlade so Zákonom o národnostných radách národnostných menšín a Štatútom Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

 

VII PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Čl. 26

 

Rokovací poriadok Výboru pre vzdelávanie sa schvaľuje väčšinou z celkového počtu členov Výboru.

 

Čl. 27

 

Zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku môže navrhnúť predseda Výboru pre vzdelávanie, alebo najmenej jedna tretina z celkového počtu členov Výboru.
Na zmeny a doplnenie Rokovacieho poriadku potrebná je väčšina z celkového počtu členov Výboru.

 

Čl. 28

 

Tento Rokovací poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia.
Tento Rokovací poriadok je zverejnený na oznamovacej tabuli Národnostnej rady.