Recitačná súťaž v roku 2020 – online

47. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov, ktorú na úrovni pokrajiny tradične organizuje slovenská redakcia Rádia Nový Sad, toho roku sa kvôli pandémii zapríčinenej COVID-19 neuskutočnila. Keďže prejav krásneho slova medzi vojvodinskými Slovákmi má hlboké korene a pozoruhodné úspechy, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny sa za pomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí rozhodla zorganizovať online súťaž. Na súťaž sa teda prihlasovali mladí recitátori v kategóriách tak, ako to bolo vo zvyku aj roky dozadu v rámci rozhlasovej recitačnej súťaže, ibaže svoje video-nahrávky zaslali na adresu NRSNM. Toho roku si porota, ktorá sa stretla v miestnostiach NRSNM dňa 25. novembra 2020, pracovala v zložení: Anna Chrťanová Leskovac, herečka a roky členka recitačných posudzovacích porôt v rámci okresných a pokrajinských kôl, Svetluša Hlaváčová, recitátorka a koordinátorka Výboru pre kultúru NRSNM a Miruška Kočišová, recitátorka, lektorka prednesu poézie, členka v recitačných posudzovacích porotách, pozrela, resp. vypočula 47 recitátorov v piatich kategóriách.

Do kategórie nižších ročníkov základných škôl sa prihlásili dvadsiati dvaja a do kategórie vyšších ročníkov ôsmi recitátori. Nahrávky prednesu zvolenej básne zaslali piati stredoškoláci respektíve vysokoškoláci a jeden žiak základnej školy sa prihlásil na súťaž v rámci kategórie prednesu prózy. Súťažilo sa i v rámci kategórie Slovenčina s prvkami národnej kultúry, kde si porota pozrela jedenásť súťažiacich. V rámci tejto kategórie boli zaradení recitátori všetkých vekových skupín, k čomu si porota dovoľuje vyjadriť postreh, že to neprajne vplýva na posudzovanie a rovnoprávne súťaženie uchádzačov o cenu.

Porota si taktiež všimla, že v kategórii nižších a vyšších ročníkov základných škôl svojich predstaviteľov nemali školy, združenia a spolky z Báčskeho Petrovca, Kysáča a Hložian. Tiež v kategórii vyšších ročníkov predstaviteľov na súťaži nemali školy, spolky a združenia z Padiny, Selenče a Starej Pazovy. Rovnako v kategórii nižších ročníkov vystali recitátori z Aradáča. Tieto fakty prekvapujú, keďže sa recitátori z uvedených prostredí na predošlých ročníkoch súťaže sústavne zúčastňovali. V skupine recitátorov, ktorí prichádzajú z prostredí, kde sa žiaci stretávajú s vyučovaním slovenského jazyka v tvare prvkov národnej kultúry, tiež bolo veľmi málo predstaviteľov – iba zo štyroch prostredí. K takejto realite určite prispela všeobecná neblahá situácia, keď sa v tomto roku takmer všetky hromadné podujatia rušili, časté bolo online vyučovanie na školách a tým aj rozhlasová súťaž bola pod veľkým otáznikom. Národnostná rada sa preto rozhodla pre diaľkovú súťaž, čo je dobré, lebo sa pokračuje v kontinuite pestovania krásneho prednesu básní a prózy a ich poznania, ale aj napomáha k zmysluplnému využívaniu voľného času detí a mládeže, tvorivej aktivite a tým zároveň prispieva i k vyhľadávaniu talentovaných žiakov a študentov. Nemožno však nespomenúť aj fakt, že pedagógovia a ich žiaci toho roku mali obmedzený čas na prípravu. Preto sa porota pochvalne vyjadruje o tých zanietencoch, ktorí vynaložili veľké úsilie, aby sa súťaže zúčastnili. Krátkosť času na prípravu určite vplývala aj na kvalitu prednesu u takmer všetkých účastníkov, ktorých si porota pozorne vypočula. Všeobecné, ale aj jednotné ocenenie je, že veľmi málo recitátorov presvedčilo porotu o správnom pochopení obsahu toho, o čom hovorili. Väčšina báseň neprecítila a tým si nevytvorila vzťah k tomu, o čom hovorila. Hlasová a rečová technika bola tiež na nízkej úrovni ako aj originalita a kultivovanosť rečového prejavu.

Uvedené posudky vedú porotu k záveru, že je nevyhnutné recitačných lektorov a pedagógov zaškoliť. Tým pádom porota navrhla Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny, aby do svojho plánu a programu na budúci rok zaradila aj školenie recitačných lektorov v tvare seminárov a dielní. Porota zároveň vyzýva učiteľov, profesorov slovenského jazyka, lektorov a iných recitačných zanietencov, aby aj naďalej svoje nadanie a úsilie venovali tomuto tvaru umeleckého prejavu, čím sa zdokonaľuje materinský jazyk ako najdôležitejší prostriedok komunikácie a je to ďalší predpoklad na uchovanie a rozvoj našej kultúry a identity.

Porota na základe nasledujúcich rozhodnutí, ktoré vyniesla jednohlasne, Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny navrhuje odmeniť týchto recitátorov:

V rámci najmladšej vekovej kategórie, žiakov nižších ročníkov základných škôl, porota navrhla udeliť dve ceny. Prvú cenu Dávidovi Simendićovi zo Starej Pazovy, ktorý recitoval báseň Jany Humelíkovej Káčer a nacvičila ho učiteľka Anna Poliovková a druhú cenu – Martinovi Benkovi z Kovačice, ktorý recitoval báseň Štefana Moravčíka Zlý žiak alebo Rodeo a nacvičila ho Anna Kukučková. Tretiu cenu porota navrhla neudeliť.

V rámci kategórie žiakov vyšších ročníkov základných škôl porota navrhla udeliť iba jednu – prvú cenu a to Matejovi Hrkovi z Kovačice, ktorý recitoval báseň Ľubomíra Feldeka Lietajúci dedko a nacvičovala ho Mária Kotvášová. Druhú a tretiu cenu porota navrhla neudeliť.

V rámci kategórie žiaci stredných škôl a študentov porota navrhla udeliť dve ceny: prvú cenu – Valentíne Hudecovej, žiačke Gymnázia Jána Kollára z Báčskeho Petrovca, ktorá recitovala báseň Dušana Matića Nech pomenuješ tiene hviezd a nacvičovala ju profesorka Marta Pavčoková a druhú cenu – Une Brtkovej z Kovačice, ktorá recitovala báseň neznámeho autora Mám ťa rád a nacvičovala ju Mária Kotvášová-Jonášová. Tretiu cenu porota navrhla neudeliť.

V kategórii prednesu prózy porota navrhla udeliť cenu jedinému účastníkovi Milanovi Hrkovi z Kovačice, ktorý predniesol úryvok z diela Ivana Popoviča Leto plné zázrakov a nacvičila ho Mária Kotvášová.

V kategórii Slovenčina s prvkami národnej kultúry porota navrhla udeliť dve ceny: Andrejovi Simendićovi, žiakovi strednej školy zo Starej Pazovy, ktorý recitoval báseň Miroslava Válka Jeseň a nacvičovala ho lektorka Anna Simonovićová a Karolíne Mijatovićovej, žiačke nižšieho ročníka základnej školy v Erdevíku, ktorá recitovala báseň Ľudmily Podjavorinskej Žabiatko a ktorú nacvičovala profesorka Ruženka Ďuríková.

IMG 4672-min

 

Na základe hlasovania na stránke www.vzdelavanie.nrsnm.com ocenenia získali:

1. Ema Juricová za prednes básne Mier na tanieri

2. Dávid Simendić za prednes básne Káčer

3. Lucia Kámaňová za prednes básne Žalobaba

4. Milan Hrk za prednes prózy Leto plné zázrakov

5. Matej Hrk za prednes básne Lietajúci dedko

6. Klára Keravicová za prednes básne Stonožka

7. Teodora Mocková za prednes básne Maša v zoologickej záhrade

8. Sára Činčuráková za prednes básne Uspávanka pre bábiku

9. Karolína Mijatovićová za prednes básne Žabiatko

10. Una Brtková za prednes básne Mám ťa tam

11. Karmena Kováčová za prednes básne Len tak

12. Valentína Hudecová za prednes básne Nech pomenuješ tiene hviezd