Prezentácia tlačenej podoby

Srbsko-slovenského právno terminologického slovníka

V stredu 20.12.2023 so začiatkom o 17.00 hodine v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v  Novom Sade, Výbor pre úradne používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny usporiadal  prezentáciu tlačenej podoby Srbsko-slovenského právno terminologického slovníka.

Prítomných privítala najprv riaditeľka Ùstavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Anna Speváková a potom i predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková, ktorá poznamenala, že sa Slovník považuje za kapitálne dielo, ktoré je výsledkom dlhoročných skúseností kompetentných odborníkov, ktorí pôsobia v oblasti prekladateľstva, lingvistiky a práva. Určený je pre všetkých tých, ktorí denne používajú slovenský jazyk v úradnom styku v Srbsku, ako aj súdnym prekladateľom.  Tlačená podoba slovníka zanechá trvalé stopy z uvedenej oblasti pre budúce generácie Slovákov v Srbsku.

O slovníku hovorili prof. Dr. Miroslav Vitéz, dr Zdenka Valentová Belićová a  Dr. Zuzana Týrová

Jedným zo základných poslaní Národnostnej rady slovenskéj narodnostnéj menšiny v Srbsku je starostlivosť o úradné používanie nášho materinského jazyka a prax ukázala, že je vypracovanie Srbsko slovenského slovníka administratívno-právnickej terminológie nevyhnutné na zachovávanie zveľadenie úrovne spisovnej slovenčiny v úradnom používaní v Srbsku. Okrem v pokrajinskej administratíve v Srbskej republike sa slovenský jazyk úradne používa vo viacerých obciach, mestách a dedinách a  s dynamickým rozvojom hospodárstva v Srbsku, príchádza k otváraniu slovenských firiem resp . prestaviteľstiev , ktoré pracujú podľa srbskej legislatívi. Oba tieto jazyky vo svojej každodennej práci používajú aj odborníci zamestnaní nielen v štátnych orgánoch správy, ale aj na školách, kultúrnych ustanovizniach a iných inštitúciách. Taktiež každodenne profesionálne právnickú terminológiu potrebujú aj súdni prekladatelia pre slovenský jazyk, vymenovaní ministerstvom a pokrajinským sekretariátom. Stáva sa, že orgány a úradníci používajú rôznu terminológiu a následkom toho je pokles úrovne spisovnej slovenčiny v Srbsku.

Slovník vypracoval tím odborníkov, ktorý  zoskupila NRSNM. Tím na vypracovanie slovníka tvoria: Zdenka Valent Belić, Ana Vršková, Milina Križan, prof. Dr. Miroslav Vitez, Dr. Zuzana Týrová, Aleksandra Borojev a Sanja Radaković.

Po ukončení prezentácie tlačenej podoby Srbsko-slovenského právno terminologického slovníka NRSNM pripravila i predvianočný koktail pre všetkých prítomných.