Podmienky pre udelenie štipendií NRSNM žiakom Žiackeho domova Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci

Na návrh Výboru pre vzdelávanie zo zasadnutia 18. 09. 2017 a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie NRSNM na rok 2017, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí stredoškolské štipendiá žiakom ubytovaným v Žiackom domove Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci:

Podmienky pre udelenie štipendií Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny žiakom Žiackeho domova Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci:

  1. musí byť žiakom II., III., alebo IV. ročníka,
  2. musí byť príslušníkom slovenskej národnosti,
  3. musí navštevovať triedu s vyučovacím jazykom slovenským,
  4. musí mať dostatočný počet bodov podľa súbehovej listiny, ktorá sa vypracúva na základe prospechu, sociálnych podmienok, aktivity a správania sa na Gymnáziu,
  5. musí mať prospech najmenej 4,00,
  6. štipendium získavajú prví piati žiaci – za predpokladu, že sú v tom počte zahrnutí štipendisti zo všetkých regiónov: Sriem, Báčka, Banát,
  7. kandidát môže takéto štipendium získať iba dvakrát počas školenia na Gymnáziu,
  8. ak dvaja kandidáti majú identický počet bodov, prednosť majú vyššie ročníky.

Na súbeh sa kandidáti prihlasujú len prihláškou (ďalšie doklady sa preberú z archívy Gymnázia).
Podľa potreby s uchádzačmi bude vykonaný pohovor.
Rozhodnutia o udelení štipendií na dobu desať mesiacov v tvare poplatku za pobyt v Žiackom domove, ako i počet štipendií schváli komisia NRSNM.

Prihlášky na tlačive zverejnenom na webovej stránke NRSNM zaslať na adresu:

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
Bulevar Mihajla Pupina 1/4
21 000 Nový Sad

Súbeh je otvorený od 20. 09. – 30. 09. 2017
Prihlášky je potrebné odoslať najneskôr 30. septembra 2017 alebo priniesť osobne.

Dodatočné informácie na čísle: 021 422 989 alebo na 063/532 989

>> PRIHLÁŠKA