Okrúhly stôl na tému Stratégia slovenského vojvodinského divadla

 Komisia pre divadelnú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM 7. novembra v posledný deň Festivalu Zuzany Kardelisovej  usporiadala v  Kultúrno – informačnom stredisku v Kysáči  okrúhly stôl na tému Stratégia slovenského vojvodinského divadla.  Zúčastnili sa ho predstavitelia divadelného života z  Báčskeho Petrovca, Kysáča, Báčskej Palanky, Kovačice, Padiny, Nového Sadu, Starej Pazovy a taktiež aj predstavitelia Slovenského vojvodinského divadla. Prítomných  najprv privítal vedúci divadelnej odbočky v Kysáči Ján Privizer a potom sa prihovoril predseda minulej zostavy Komisie pre divadelnú činnosť Alexander Bako, ktorý podal správu o doterajšej činnosti tejto Komisie. Taktiež sa  poďakoval za spoluprácu a poprial novému zloženiu divadelnej komisie mnoho úspechov a zdarnej práce.

 V pracovnej časti okrúhleho stola svoje referáty prečítali Jaroslav Litavský, Ján Černák, Elena Hložanová, Ján Slávik (spred SKUS P.J.Šafárika) a Pavel Čáni. Vo svojom referáte okrem iného Jaroslav Litavský navrhol založiť Fondáciu pod názvom PRO SLOVAK THEATRO, realizovanie nového časopisu IGRIC, zakladateľom by bola divadelná komisia VPK a postavenie webovej stránky na tému divadelnej činnosti.
 Ján Černák vo svojom referáte konštatoval, že každá stratégia čiže spôsob plánovania za sebou musí mať inštitúciu, seriózny subjekt a u  nás sa  divadelníctvom najčastejšie zaoberajú  občianske združenie, ktoré vznikajú a zanikajú podľa potreby ľudí. Otázka neprofesionálneho  divadelníctva je otázka lokálnej samosprávy, ktorá je záväzná ho  financovať. Navrhol vykonať analýzu finančnej potpory v jednotlivých obciach za posledných päť rokov, zistiť koľko sa slovenské divadlo financovalo z rozpočtu obce konkrétnými sumami, ale aj percentami vzhľadom na celkový rozpočet obce, navrhnúť obciam financovanie cestou súbehou a rozdeliť ich na investičné vklady a činnosť. Domy kultúry je potrebné transformovať na kultúrne strediská.   
 Elena Hložanová vo svojom príspevku navrhla rozprúdiť divadelnú činnosť prosredníctvom odbornej edukácie tých, ktorí sa už zaoberajú divadlom, ale predovšetkým osvetových pracovníkov, ktorí by svoje skúsenosti preniesli na deti a mladých. Zárukou skvalitnenia práce na poli dramatickej tvorby s deťmi je  zoradenie voliteľného predmetu dramatická výchova do základných škôl.
 Ján Slávik v úlohe zastupiteľa ochotníkov SKUS P.J. Šafárika v Novom Sade okrem iného navrhol, aby sa na divadelných prehliadkach osobitne hodnotila réžia profesionálov a osobitne ochotníkov. Problém je aj v tom, že existujú divadelné súbory, ktoré si nemôžu zaplatiť profesionálneho režiséra.
 Pavel Čáni pripomenul, že by sa o stratégii  slovenského vojvodinského divadla malo hovoriť  z dvoch vzorných uhlov a to z aspektu ochotníckych divadiel a z aspektu jediného zo statusom profesionálneho divadla, teda  SVD. V SVD je  podľa slov riaditeľa  tejto inštitúcie Pavla Čániho vytýčených niekoľko problémov, ako napr. otázka osamostatnenia sa 60. ročného Národného múzea a 20. r. Galérie Zuzky Medveďovej, ktorými zatiaľ riadi SVD . Výbor pre kultúru NRSNM, presnejšie Divadelná komisia by musela brať väčší podiel na doriešení niektorých otázok, ktoré sú v SVD evidované, definované a adresované práve  Výboru pre kultúru.
 Prítomným sa prihovoril aj predseda nového zloženia Komisie pre divadelnú činnosť Ján Makan. Podľa neho podstatný zmysel divadelníctva  je zachovanie národnostnej identity cez verbálnu a neverbálnu úroveň a je   to vlastne najúčinnejší spôsob pestovania etnicity. Edukácia mladých je jedna z primárnych ciest v zachovávaní a rozvoji divadelníctva.

Po prečítaní príspevkov nasledovala diskusia, po ktorej sa na základe vypočutého a prečítaného vytvorili nasledujúce uzávery z tohtoročného okrúhleho stola:
1. Potrebné je, aby profesionálni režiséri pomáhali neprofesionálnym divadelným súborom v nacvičovaní divadelných predstavení, pričom by za svoju činnosť získali finančné prostriedky,
2. zmapovať situáciu v slovenskom vojvodinskom divadle,
3. zoradiť do škôl dramatickú výchovu žiakov,
4. zabezpečiť hosťovanie víťaza detskej divadelnej prehliadky 3xĎ na celoslovenskej súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti  v Šali, Slovenská republika
5. pokračovať v organizovaní Divadelného tábora,
6. realizovať okrúhly stôl na tému vyriešenia problému ochotníckého a profesionálneho divadla.
Referáty účastníkov okrúhleho stola sú umiestnené a  môžu sa prečítať v rubrike Na stiahnutie.