Na 8. schôdze Výboru pre informovanie návrhy finančného plánu

V pondelok 30. januára zasadal Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskíj národnostnej menšiny v zložení: Milina Florianová (predsedníčka), Katarína Melegová-Melichová, Anna Jašková, Samuel Žiak, Oto Filip, Anička Chalupová a Vladimír Lenhart (koordinátor). Na zasadnutí bola prítomná aj Jarmila Ćendićová, predsedníčka Výkonnej rady NRSNM. Ôsma schôdza Výboru, druhá v tomto roku, ubehla v znamení návrhov plánov a programov na rok 2012. Urobená je rekapitulácia činnosti Výboru v minulom roku v podobe výročnej správy (ako aj všetkých komisií, ktore pôsobia v rámci VPI), ktorá bola jednohlasne schválená. Bola schválena aj zápisnica z minulej schodze, ktora sa vo forme pracovnej a neformalnej debaty uskutočnila 16. januára 2012. Na rokovacom programe boli aj návrhy predsedov komisií a ostatných členov Výboru na rok 2012.

Všetci členovia sa zhodli, že prioritou tohtoročnej činosti VPI bude nezrealizovaný projekt z minulého roku digitalizácie archívov a fonoték slovenských rozhlasových staníc vo Vojvodine, medziredakčná spolupráca medzi lokálnymi médiami, ako aj spolupráca týchto médií s pokrajinskými médiami. Ide o výmenu príspevkov medzi jednotlivými redakciami a je to celoročný projekt, s ktorým sa začalo v decembri 2011. Výbor pre informovanie aj tohto roku zorganizuje permanentné vzdelávanie slovenských novinárov (s dôrazom na zdokonaľovanie už osvedčených novinárov), zabezpečí odmeny novinárských súťaží, podporí slávnostné udalosti tíkajuce sa naších mediálnych inštitúcií a podobne. Detailný finančný plán tohto Výboru bude predložený na schválenie Národnostnej rady, ktorej schôdza by sa mala uskutočniť do konca februára.