Koordinačná porada Minsterstva školstva SR

 

19. – 21. 01. 2011 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu organizovalio v Častej v Papierničke koordinačnú poradu. Na porade sa v mene NRSNM zúčastnili Svetlana Zoňanová, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie a Tatiana Naďová, predsedníčka Komisie pre základné školy Výboru pre vzdelávanie NRSNM.
 Program porady:
• obsahové zmeny a inovácie ponúkaných programov;
– školy v prírode, ich obsahové zameranie a termíny;
– škola lyžovania a tenisu;
– výtvarná súťaž;
– stretnutie olympionikov – podujatie pre víťazov celoštátnych súťaží v žiackej tvorbe;
– detská univerzita;
– letná škola ľudového tanca; ľudových remesiel;

– ponuka programu celoživotného vzdelávania pedagógov vyučujúcich v slovenskom jazyku všeobecnovzdelávacie predmety, výchovy a slovenský jazyk, jeho obsahové zameranie, termíny a miesto konania jednotlivých podujatí;
– kurz choreografie ľudových tancov;
– letné kurzy slovenského jazyka;
– letný jazykovo-odborný kurz pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium v SR;
– kurz žurnalistiky a dizajnu so zameraním na digitálne metódy spracovania/podpora tvorby školských časopisov;
– letné stretnutie so spoločenským tancom/štandardné tance, latinsko-americké tance;
– letná škola so zameraním na dramatické umenie – školské divadlo;
– spolupráca so SAS – Centrom pre slovenčinu ako cudzí jazyk FF UK Bratislava – III. ročník semináru „Slovenčina ako cudzí jazyk“
– nové ponuky v roku 2011.

• finančné zabezpečenie predstavených programov;
• rozsah aktivít a ich prerozdelenie;
• zabezpečovanie aktivít ON-LINE;
• Predstavenie vedeckého projektu UMB v Banskej Bystrici