Koordinácia spoločných dolnozemských projektov

Na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci 8. februára 2016 prebiehala porada o realizácii spoločných projektov medzi osvetovými inštitúciami v slovenskej reči z Maďarska, Rumunska a zo Srbska.

Výbor pre vzdelávanie NRSNM na porade zastupovali Ján Brna (predseda) a Svetlana Zolňanová (koordinátorka), Asociáciu slovanských pedagógov Mária Andrášiková (predsedníčka), Školskú komisiu Matice slovenskej v Srbsku Anna Medveďová, Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Pavel Hlásnik a Ľudmila Šomráková a Čabiansku organizáciu Slovákov v Maďarsku Edita Pečeňová. Na porade boli navrhnuté nasledovné podujatia:

  1. Putovná súťaž zo slovenských dolnozemských reálií pre stredoškolákov na bude konať v organizácii Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci 30.09. – 02.10.2016
  2. Metodický časopis Slovenčinár vydá Čabianska organizácia Slovákov
  3. Seminár slovenských dolnozemských učiteľov  a cena Samuela Tešedíka sa bude poriadať na Gymnáziu v Békešskej Čabe 14. – 16.10.2016
  4. Slovenské ľudové remeselníctvo – tábor pre deti z Dolnej zeme zorganizuje Čabianska organizácia Slovákov 20. – 24.06.2016
  5. Mladí dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým v organizácii Asociácie slovenských pedagógov bude v Báčskom Petrovci 20. – 21.05.2016
  6. Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov počas Slovenských národných slávnosti v organizácii Matice slovenskej v Srbsku bude 5. – 7.08.2016
  7. Komisia na udelenie Ceny Samuela Tešedíka bude zasadať 3.09.2016

 

Predstavitelia jednotlivých krajanských organizácií z oblasti školstva analyzovali návrh Kalendára podujatí MŠVVaŠ SR pre Slovákov v zahraničí na rok 2016 a témy rokovania na Školskú komisiu pre USŽZ, ako aj seminár v Žiline, ktorý sa organizuje pod gestorstvom Svetového združenia Slovákov v zahraničí za podpory Žilinského samosprávneho kraja.