Informatívne workshopy pre národnostné rady národnostných menšín v ústrety sčítaniu obyvateľov

Belehrad, 17.  a 18. augusta 2022

Pod heslami ,,Všetci spolu tvoríme Srbsko“ a ,,Slobodne sa hláste k svojej národnosti!“ Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg v spolupráci s Republikovým štatistickým ústavom zorganizovalo v dňoch 17. a 18. augusta informatívne workshopy pre všetky 23 národnostné rady pri príležitosti blížiaceho sa sčítania obyvateľstva, ktoré sa uskutoční v termíne od 1. do 31. októbra 2022.

Cieľom informatívnych workshopov bolo, aby účastníci workshopu odovzdali získané poznatky ďalším členom, členom výborov národnostných rád, združeniam zaoberajúcim sa zachovávaním a ochranou práv národnostných menšín, ako aj čím väčšiemu počtu príslušníkov ich národnostného spoločenstva.

„Pri príležitosti blížiaceho sa sčítania obyvateľov Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg v spolupráci s národnostnými radami a Republikovým štatistickým ústavom odštartovalo kampaň na informovanie a zvyšovanie povedomia príslušníkov národnostných menšín o voľnom vyjadrovaní sa národnostnej príslušnosti pri sčítaní v roku 2022. Cieľom kampane je vyslať jasný odkaz, že je dôležité, aby sa príslušníci národnostných menšín hlásili k svojej národnosti a že tieto údaje sú plne chránené, ako aj to, že ďalší vývoj a plánovanie menšinovej politiky v Srbskej republike závisí od výsledkov sčítania ľudu. Okrem informatívnych workshopov budú v rámci kampane pripravené tlačené materiály vo forme letákov a plagátov a mediálna kampaň, ktorá zahŕňa videoklipy a rozhlasové znelky v jazykoch národnostných menšín,“ uviedla ministerka Gordana Čomićová.

Podporu pri organizovaní informatívnych workshopov poskytol projekt „Podpora posilňovania právneho štátu v Srbskej republike“, v rámci aktivít zameraných na zlepšenie postavenia národnostných menšín, ktoré boli financované z prostriedkov EÚ a nemeckého Spolkového ministerstva pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (BMZ), za ktorého implementáciu je zodpovedná Nemecká organizácia pre medzinárodnú spoluprácu (GIZ). Jedným z cieľov projektu je zvýšiť povedomie príslušníkov národnostných menšín o dôležitosti účasti na nadchádzajúcom sčítaní obyvateľov .

,,Rozmanitosť je jadrom Európskej únie. V článku 2 Zmluvy o Európskej únii sa konkrétne uvádza, že EÚ je založená na základných hodnotách rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv národnostných menšín. Pri realizácii projektu „Podpora posilňovania právneho štátu v Srbsku“ poskytujeme expertízu EÚ našim partnerom v Srbsku, aby sme správne demonštrovali základné posolstvo projektu #SpoluSmeSilnejší (#Stronger Together), ktoré je aj oficiálnym mottom Iniciatíva Team Europe Initiative, ktorá je jadrom nemecko-srbskej rozvojovej spolupráce. Informačné workshopy so zástupcami národnostných rád národnostných menšín majú za cieľ prispieť k zvýšeniu povedomia príslušníkov národnostných menšín o dôležitosti účasti na nadchádzajúcom sčítaní ľudu. Budeme aj naďalej podporovať túto skutočne dôležitú tému prostredníctvom rôznych aktivít realizovaných GIZ, ako aj našimi partnermi z Európskeho centra pre otázky menšín (ECMI),“ uviedla riaditeľka GIZ v Srbsku pani Daniela Funke.

Vzhľadom na to, že tento rok je aj volebným rokom pre národnostné rady, jednou z tém workshopu budú aj voľby členov do národnostných rád.

Sčítanie obyvateľov, domácností a bytov v Srbskej republike pod heslom „Zúčastni sa sčítania – zanechaj stopu“ sa začína 1. a potrvá do 31. októbra 2022. Okrem domácností a bytov sčítanie bude zahŕňať občanov Srbskej republiky s bydliskom v Srbskej republike bez ohľadu na to, kde budú počas sčítania, cudzincov s trvalým pobytom, ako aj tých, ktorí majú udelený prechodný pobyt alebo sa zdržiavajú v Srbskej republike v čase sčítania obyvateľstva.