INFORMAČNÁ BROŽÚRA O PRÁVE PLNOLETEJ OSOBY POŠKODENEJ TRESTNÝM ČINOM

  1. KOMU A AKO NAHLÁSIŤ TRESTNÝ ČIN?

Na koho sa obrátiť?

Ak bol na Vás spáchaný trestný čin, alebo ste videli, že niekto spáchal trestný čin, alebo ste sa

dozvedeli o trestnom čine, môžete to oznámiť polícii – najbližší policajný útvar (miesto bydliska

alebo miesto, kde bol trestný čin spáchaný) alebo prokuratúre v mieste, kde bol trestný čin

spáchaný.

Ako sa obrátiť?

– telefonicky: bezplatným volaním na číslo polície – 192. Telefonický môžete podať

oznámenie aj na prokuratúru.

– osobne: na polícii alebo na prokuratúre, kde policajtovi na vrátnici oznámite dôvod svojho

príchodu a on vás odkáže na službukonajúceho policajta alebo prokurátora, ktorému

poviete, čo sa stalo. Na základe Vášho vyjadrenia sa vyhotoví písomný úkon, ktorý si

prečítate a podpíšete. Zanechajte svoje kontaktné údaje (adresu a telefónne číslo) a

vyžiadajte si telefónne číslo na ktoré môžete na základe Vášho oznámenia zavolať pre

ďalšie informácie o postupoch príslušných orgánov.

– písomne​​/elektronicky: písomná žiadosť sa podáva na úrade policajného zboru alebo na

vrátnici prokuratúry, prípadne sa zasiela v elektronickej podobe na e-mailovú adresu

polície – info@mup.gov.rs alebo na mailovú adresu prokuratúry.

Je možné oznámiť trestný čin anonymne?

Áno. Pri oznámení činu nie ste povinní zverejniť svoju identitu ani zanechať kontaktné údaje.

Majte však na pamäti, že to neraz sťažuje ďalší postup polície a prokuratúry, ako aj to, že sa

znemožní dozvedieť sa o výsledku ďalšieho postupu orgánov na základe vášho oznámenia.

Vedie podanie trestného oznámenia vždy k trestnému konaniu?

Podanie trestného oznámenia nie je zárukou, že bude vedené trestné konanie, ale je povinnosťou

štátnych orgánov pred rozhodnutím preveriť tvrdenia v oznámení.

  1. POSTUP ŠTÁTNYCH ORGÁNOV PO PODANÍ TRESTNÉHO OZNÁMENIA

Polícia po preverení tvrdení z oznámenia a konzultácii s príslušným prokurátorom postúpi

oznámenie na ďalšie opatrenie prokuratúre. Ak príslušný prokurátor vyhlási, že nie sú dôvody na

podozrenie zo spáchania trestného činu, polícia Vaše oznámenie nepostúpi prokuratúre. Polícia

nie je povinná informovať Vás o krokoch, ktoré podnikne po oznámení trestného činu, ale vždy

Vám poskytne informácie na požiadanie.

  1. b) Ak polícia postúpi oznámenie prokuratúre alebo oznámenie podá priamo prokuratúre,

prokurátor môže:

– Začať trestné konanie

– Odmietnuť trestné oznámenie

Keď prokurátor zhromaždí všetky potrebné informácie, ak sú znaky trestného činu, začne

trestné konanie tak, že v závislosti od druhu a závažnosti trestného činu, ako aj stanoveného

trestu vydá príkaz na vykonanie vyšetrovania, resp. podá okamžitú obžalobu.

Na to, aby súd vo veci rozhodol, je potrebné, aby prokurátor po vykonaní potrebných

dôkazných úkonov predložil súdu obžalobný spis (obžalobu) najprv na potvrdenie a následne

na rozhodnutie na súde (súdne konanie).

Ak prokurátor odmietne trestné oznámenie, preruší vyšetrovanie alebo odstúpi od trestného

stíhania do potvrdenia obžaloby, je povinný Vás ako poškodeného do 8 dní od rozhodnutia

informovať o dôvodoch a poučiť Vás, že môžete ihneď podať sťažnosť vyššiemu prokurátorovi.

Ak bude vašej sťažnosti vyhovené, prokurátor bude pokračovať v trestnom stíhaní.

Pri niektorých trestných činoch je trestné stíhanie možné len na Vašu súkromnú obžalobu o

ktorej Vás prokurátor tiež bude informovať.

Ak prokurátor po potvrdení obžaloby vyhlási, že od obžaloby ustupuje, Trestný poriadok

Vám dáva možnosť prevziať trestné stíhanie a získať tak postavenie poškodeného ako

prokurátora. O ustúpení trestného stíhania, práve na prevzatie trestného stíhania, lehotách a

spôsobe uplatnenia tohto práva budete informovaný prokurátorom a v prípade Vašej

neprítomnosti súd Vás do ôsmich dní bude informovať o späťvzatí obžaloby prokurátorom a

poučí Vás, že sa môžete vyjadriť, či chcete prevziať stíhanie a zastupovať obžalobu, ako aj o

lehotách a spôsobe uplatnenia tohto práva.

Pri miernejších trestných činoch môže prokurátor podmieniť ustúpenie trestného oznámenia

splnením jednej alebo viacerých povinností určených obžalovaným (postupujúc podľa zásady

oportunity). V tom prípade sa konečný výsledok konania podľa Vami podanom oznámení

môžete dozvedieť až po uplynutí lehoty na splnenie povinností, ktoré prokurátor obžalovanému

určil.

  1. AKO A KDE MÔŽETE ZÍSKAŤ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA TRESTNÉHO

KONANIA?

Už od prvej návštevy policajnej stanice, prokuratúry alebo súdu máte právo na informácie

o:

– spôsobe podania trestného oznámenia a ďalšieho vybavovanie oznámenia;

– vašom práve a povinnostiach v trestnom konaní vrátane práva na odvolanie a práva

domáhať sa majetkového nároku;

– najbližšej Službe podpory a pomoci obetiam a svedkom;

– dostupných ochranných opatreniach v trestnom konaní;

– práve na bezplatnú právnu pomoc.

Pri príchode do ktorejkoľvek z vyššie uvedených inštitúcií, požiadajte, aby Vás odkázali na

úradníka, ktorý vám poskytne vyššie uvedené informácie.

INFORMAČNÁ BROŽÚRA O PRÁVE

MALOLETEJ OSOBY POŠKODENEJ TRESTNÝM ČINOM

  1. KOMU A AKO MÔŽETE NAHLÁSIŤ TRESTNÝ ČIN?

Čo je trestný čin a trestné konanie?

Trestný čin je správanie jednej alebo viacerých osôb, ktoré je zakázané a trestné. Trestné

konanie je postup, ktorého cieľom je vyriešiť trestný činu, o ktorom rozhoduje trestný súd.

Komu môžete nahlásiť trestný čin?

Ak bol na Vás spáchaný trestný čin, alebo ste videli, že niekto spáchal trestný čin, môžete to

oznámiť polícii alebo prokuratúre a využiť môžete aj Národnú platformu prevencie násilia v

školách „Čuvam te“ [Chránim ťa].

Pri oznamovaní trestných činov polícii alebo prokuratúre je povinná prítomnosť tvojich rodičov

alebo opatrovníkov. Ak sú oni znemožnení prísť alebo sa voči vám dopustili trestného činu,

polícia namiesto toho privolá zástupcu sociálneho strediska, ktorý nahradí tvojich rodičov alebo

opatrovníkov a zabezpečí ti všetku potrebnú podporu, pomoc a ochranu.

Ako môžeš oznámiť trestný čin?

Trestný čin môžeš nahlásiť polícii:

– osobne – policajtovi na ulici alebo príchodom na policajnú stanicu

– telefonicky – bezplatným volaním na číslo 192

– zaslaním správy na e-mailovú adresu: info@mup.gov.rs

Pri oznámení trestného činu telefonicky alebo e-mailom môžeš zanechať svoje osobné údaje a

kontakt a máš aj právo neposkytnúť o sebe informácie polícii, čo znamená, že si podal/a

anonymné oznámenie.

Je dôležité vedieť, že polícia bude konať pri všetkých oznámeniach o trestných činoch, no

zároveň upozorní teba a tvojich rodičov či opatrovníkov, že v prípade nepravdivého oznámenia

trestného činu môžete zodpovedať pred zákonom.

Kto koná po oznámení trestného činu?

O tom, čo si povedal/a na polícii alebo na prokuratúre bude spísané trestné oznámenie. Ak si

trestný čin oznámil/a polícii, polícia trestné oznámenie ihneď zašle na prokuratúru.

Prokurátor prečíta trestné oznámenie a môže rozhodnúť o začatí trestného konania alebo trestné

oznámenie odmietnuť. Aby o tom ďalej rozhodoval súd, je potrebné, aby prokurátor podal

obžalobu a predložil ju súdu.

Ak prokurátor trestné oznámenie odmietne, je povinný do 8 dní informovať aj teba aj tvojich

rodičov alebo opatrovníkov o dôvodoch odmietnutia oznámenia a poučiť vás, že môžete podať

sťažnosť priamo vyššiemu prokurátorovi. Ak bude vašej sťažnosti vyhovené, prokurátor bude

pokračovať v trestnom stíhaní.

Za určité trestné činy môžu tvoji rodičia alebo opatrovníci aj ty podať aj súkromnú obžalobu o

ktorej Vás prokurátor tiež bude informovať.

Ak prokurátor odmietne trestné oznámenie, preruší vyšetrovanie alebo odstúpi od trestného

stíhania do potvrdenia obžaloby, je povinný Vás ako poškodeného do 8 dní od rozhodnutia

informovať o dôvodoch a poučiť, že tvoji rodičia či opatrovníci aj ty môžete ihneď podať

sťažnosť vyššiemu prokurátorovi. Ak bude vašej sťažnosti vyhovené, prokurátor bude

pokračovať v trestnom stíhaní.

Ak prokurátor po potvrdení obžaloby vyhlási, že od obžaloby ustupuje, Zákonník o trestnom

konaní dáva možnosť tvojim rodičom či opatrovníkom aj tebe prevziať trestné stíhanie a

získať tak postavenie poškodeného ako prokurátora. O ustúpení trestného stíhania, práve na

prevzatie trestného stíhania, lehotách a spôsobe uplatnenia tohto práva budete informovaný

prokurátorom a v prípade Vašej neprítomnosti súd Vás do ôsmich dní bude informovať o

späťvzatí obžaloby prokurátorom a poučí Vás, že sa môžete vyjadriť, či chcete prevziať stíhanie

a zastupovať obžalobu, ako aj o lehotách a spôsobe uplatnenia tohto práva.

  1. KEĎ SA OBRÁTIŠ NA POLÍCIU ALEBO PROKURATÚRU MÁŠ PRÁVO

BYŤ INFORMOVANÝ/Á O:

– právach a povinnostiach, ktoré máš ty a tvoji rodičia alebo opatrovníci, keď oznámite

trestný čin,

– spôsobe podania trestného oznámenia a ďalšie vybavovanie oznámenia,

– najbližšej službe pre informácie, podporu a pomoc poškodeným a svedkom na súde alebo

prokuratúre, a

– dostupnej formy podpory, pomoci a ochrany.

Poskytovanie informácií osobám na ktorých bol spáchaný trestný čin alebo ktoré videli páchanie

trestného činu, majú na starosti úradníci na polícii alebo prokuratúre s ktorými sa budete môcť

spojiť hneď po prvom príchode.