Delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na dvojdňovej návšteve Bratislavy

Delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny pobudla 11. a 12. júna 2012 na dvojdňovej pracovnej návšteve Bratislavy. Delegácia v zložení predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, podpredseda NRSNM Vladimír Valentík a člen NRSNM Pavel Čáni počas návštevy absolvovala pracovné rokovania s podpredsedom vlády SR a ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom, ministrom školstva SR Dušanom Čaplovičom, štátnym tajomníkom Ministerstva kultúry SR Ivanom Sečíkom a predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igorom Furdíkom. Oficiálnych rokovaní sa zúčastnila aj veľvyslankyňa Republiky Srbsko v Bratislava Radmila Hrustanovićová.

 Témou rokovania boli viaceré otázky týkajúce sa prehlbovania vzťahov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a Slovenskej republiky. Prerokované boli otázky dopadu zákona 404/2011 Z . z. o pobyte cudzincov na držiteľov osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, realizácia projektu rekonštrukcie Múzea vojvodinských Slovákov, na ktorom participujú obe krajiny, realizácia projektu Pamätného domu Martina Jonáša v Kovačici, na ktorom finančne participuje Slovenská republika a osud tlačiarne Kultúra, resp. Neografia v Báčskom Petrovci. Na ministerstve školstva sa hovorilo o potrebe vyslania univerzitného profesora na Pedagogickú fakultu v Sombore, otázke zdravotného poistenia pre žiakov stredných škôl v SR a zabezpečení učebníc pre strednú zdravotnícku školu v Novom Sade. Samozrejme v rokovaniach nemohla chýbať ani téma tradične dobrej spolupráce NRSNM s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 

 S uspokojením možno konštatovať, že sa prakticky všetky otázky, ktoré nastolila delegácia NRSNM stretli s pochopením zástupcov vlády SR. Podpredseda vlády SR a minister zahraničných vecí Lajčák pri tejto príležitosti uviedol: „Vláda, vrátane rezortu diplomacie, má záujem o rozvoj spolupráce s krajanmi žijúcimi v zahraničí, čo je jasne definované aj v jej programovom vyhlásení ako jedna z priorít. Preto Vás ubezpečujem, že podporíme aktivity v prospech zachovania kultúry, jazyka a tradícií Slovákov žijúcich v zahraničí. Chceme, aby obsah spolupráce zodpovedal vašim reálnym potrebám“. V rámci diskusie slovenská strana prisľúbila, že sa sporný zákon o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky, ktorý vzbudil vlnu nespokojnosti medzi krajanmi, veľmi rýchlo dostane na program rokovanie vlády SR s cieľom jeho novelizácie a úpravy ustanovení, ktoré by mohli krajanov, predovšetkým zo Srbska a Ukrajiny, znevýhodňovať pri získavaní prechodného pobytu v Slovenskej republike. V otázke riešenia budúceho osudu tlačiarne Kultúra, resp. Neografia v Báčskom Petrovci zástupcovia vlády SR prisľúbili pomoc a touto úlohou bol poverený predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík. 

 Všetci účastníci rokovania sa zhodli na tom, že sa dohody, ktoré boli dosiahnuté na predchádzajúcom stretnutí delegácie NRSNM so zástupcami vlády SR darí úspešne plniť pri čom osobitne vyzdvihli príklad dokončenia rekonštrukcie budovy gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci a kúpu domu Martina Jonáša.