Aktivity Výboru pre vzdelávanie: jún – august 2010

Jún
– stanoviská pri výbere riaditeľov predškolských ustanovizní, základných škôl a gymnázií, žiackych a študentských domovov
– vymenovanie a dávanie stanoviska o členoch správnych rád a školských výborov vzdelávacích ustanovizní
– vypracovanie vzdelávacích štandardov zo slovenského jazyka pre základnú školu
– realizácia Školy v prírode v Tatranských Matliaroch (Boľovce, Dobanovce) od 13. – 26. 06.
– vypracovanie návrhov PS pre vzdelávanie o otváraní tried s vyučovacím jazykom slovenským pre menej ako 15 žiakov
– požiadavka do MŠ na zabezpečenie bezplatných učebníc zo slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry pre ZŠ a SŠ

Júl
– realizácia Letného tábora ľudových remesiel v Sarvaši od 27. 06. – 03. 07. (Aradáč)
– vypracovanie zbierky pre záverečné skúšky zo slovenského jazyka pre žiakov základných škôl
– realizácia Letnej školy ľudového tanca od 01. – 10. 07. v Tatranských Matliaroch (Ľuba, Binguľa, Erdevík)
– realizácia Detskej univerzity pre odmenených žiakov od 18.-27.07. v Banskej Bystrici a v Tatranskej Lesnej
– realizácia Letnej školy ľudových remesiel v Banskej Bystrici od 22. – 31. 07. (Stará Pazova)

August
– realizácia Aktívu riaditeľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským
– vypracovanie návrhov PS pre vzdelávanie o otváraní tried s vyučovacím jazykom slovenským pre menej ako 15 žiakov
– vypracovanie a prezentovanie zbierky pre záverečné skúšky zo slovenského jazyka pre žiakov základných škôl