Aktív riaditeľov

V pondelok 16. mája 2022 sa na Gymnáziu v Kovačici konal Aktív riaditeľov materských, základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Na zasadnutí sa zúčastnili predstavitelia predškolských ustanovizní z obcí Kovačica, Stará Pazova a Báčsky Petrovec, ako i riaditelia základných škôl z Jánošíka, Starej Pazovy, Kovačice, Padiny, Aradáča, Pivnice, Selenče, Báčskeho Petrovca, Kulpína, Hložian a riaditeľky gymnázií v Báčskom Petrovci a Kovačici. Aktívom predsedala Tatiana Brtková. Na tému zmien v rezortných zákonoch a otváranie tried s vyučovacím jazykom slovenským o možnosti otvárania kombinovaných tried na 2. stupni vzdelávania a podávaní žiadosti škôl do NRSNM, o nadperdmetnom statuse srbského jazyka a postavení slovenčiny hovorila členka Národnej osvetovej rady a členka VR pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová a predsedníčka VPV a externá osvetová poradkyňa, Tatiana Naďová.

O kádrovom zabezpečení na slovenských školách hovoril každý z prítomných riaditeľov. Ako deficitné kádre na školách sa javia matematikovia, fyzikovia, nemčinári a prednášatelia techniky a technológie. Prítomní riaditelia uzavreli, že je, aj napriek tomu, nevyhnutné angažovanie po slovensky hovoriacich učiteľov.

Na aktíve sa podrobne analyzovali otázky zabezpečenia učebníc a dvojjazyčná evidencia na MŠ, ZŠ a SŠ, preklady pre PU, ZŠ a SŠ. Podčiarknuté bolo, že sa majú používať len platné učebnice a zdôraznená bola zodpovednosť riaditeľa za  vodenie dvojjazyčnej evidencie.

Do konca školského roka sa bude organizovať odborné zdokonaľovanie pre učiteľov nasledovne:

 – 31. 05. na ZŠ v Pivnici Uplatnenie IKT vo vzdelávaní za spolupráci s Vojvodinským pedagogickým ústavom.

– 1. – 3. 06. v Banskej Bystrici školenie pre 10 učiteľov 1. stupňa, slovenčiny a hudobnej kultúry v spoluprácu s Univerzitou v Novom Sade, o čom NRSNM podpíše aj dohodu o spolupráci.

– 17. – 18. 06. v Kysáči školenie pre vychovávateľov, učiteľov 1. a 2. stupňa za spolupráci s Pedagogickou fakultou z Banskej Bystrice.

Republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov stredných škôl bude 21.05. na Gymnáziu v Kovačici a 27. 05. pre žiakov základných škôl v Aradáči.

Na rozpísanú výzvu na finančnú podporu v oblasti vzdelávania školy môžu podať žiadosť do NRSNM do 31.05.

Ako aktuality sa zvýraznili nasledujúce témy:

– Testovanie žiakov 4. ročníka bude aj po slovensky.

– On-line platforma s úlohami na záverečnú skúšku pre žiakov ZŠ bude aj po slovensky.

Víťazi recitačnej súťaže, súťaže zo slovenského jazyka a žiaci generácie sa delegujú na tábor do Slovenskej republiky.