35. zasadnutie Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny

 V utorok 15. septembra 2009.r sa v Novom Sade  uskutočnilo 35. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Rokovania sa zúčastnilo 21 členov NRSNM a rokovací program obsahoval celkovo 10 bodov.
 Na začiatku rokovania prítomní členovia NRSNM schválili zápisnicu z predchádzajúceho 34. zasadnutia. V rámci schvaľovnia zápisnice  a po vypočutí zvukového záznamu z predchádzajúceho zasadnutia bolo jednoznačne potvrdené, že pri hlasovaní o návrhu správnej rady NVU Hlas ľudu na vymenovanie riaditeľa Hlasu ľudu za znovuzvolenie doterajšieho riaditeľa pána Jaroslava Čiepa hlasovali dvaja členovia NRSNM, proti boli desiati a šiesti sa zdržali hlasovania. Týmto bolo potvrdené, že informácie publikované v Hlase ľudu (dvaja za, deviati proti a šiesti sa zdržali) neboli pravdivé.

 V druhom bode rokovania predsedníčka NRSNR pani Anna Tomanová-Makanová predložila Návrh finančného plánu NRSNM na rok 2010. Navrhovaný finančný rozpočet počíta s 53 500 000 din. Návrh finančného plánu členovia NRSNM schválili.
 Ďalším bodom rokovania bolo schvaľovanie Návrhu Správnej rady NVU Hlas ľudu na vymenovanie šéfredaktora novín Hlas ľudu. Na návrh Správnej rady bol do tejto funkcie opätovne zvolený pán Michal Ďuga.
 V pokračovaní rokovania pani Makanová Tomanová informovala prítomných o financovaní Slovenských národnostných slávností z prostriedkov NRSNM. V tomto roku NRSNM podporila Slávnosti celkovou sumou vo výške  376 589 din.
 Nasledovala informácia o pláne a programe práce Ústavu pre kultúru vojvodinských Slováko na obdobie apríl – december 2009. Predseda Správnej rady ÚKVS  pán Vladimír Valentík vo svojej diskusii zdôraznil význam tejto inštitúcie v kontexte inštitucionálneho zabezpečenia kultury vojvodinských Slovákov a kladne hodnotil doterajšiu činnosť tejto inštitúcie, ktorá vznikla iba na začiatku tohto roku.     
  NRSNM následne schválila  návrh rozpočtou Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na obdobie apríl-december 2009 a na rok 2010.
 Dôležitým bodom rokovania bola informácia o schválenom Zákone o národnostných radách národnostných menšín, ktoré podali predsedníčka NRSNM pani Tomanová-Makanová, a podpredseda Vladimír Valent. Zákon prináša významné rozšírenie kompetencií národnostných rád. Schválenie zákona zároveň umožní uskutočnenie nových volieb do národnostných rád, ktoré by sa mali vypísať najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia platnosti zákona. Uskutočneniu samotných volieb bude však predchádzať vytvorenie osobitných voličských zoznamov národnostných menšín. Tieto voľby bude možné uskutočniť buď priamymi voľbami, v prípade, že sa do voličských zoznamov prihlási päťdesiat percent oprávnených voličov podľa posledného sčítania obyvateľstva, menej  dvadsať percent, alebo takzvaným elektorským, resp. zastupiteľským spôsobom, ak sa do voličských zoznamov neprihlási požadovaný počet voličov.
 Na záver rokovania predsedníčka NRSNM pani Tomanová-Makanová informovala o zamestnaní tajomníka NRSNM. Poveraný vykonávaním tejto novej funkcie v rámci rady bol Ladislav Čáni. Úplne na záver zaznela aj informácia, že sa NRSNM v októbri presťahuje do nových miestností. Adresa však zostane rovnaká, nakoľko sa sťahovanie uskutoční v rámci tej istej budovy a to zo súčasného piateho na štvrté poschodie, čím NRSNM získa podstatne väčšie priestory.