Zo 4. zasadnutia NRSNM

Dňa 24. februára 2023 so začiatkom o 18.00 hodine v miestnostiach Miestneho spoločenstva v  Kovačici sa za prítomnosti 25 členov uskutočnilo 4. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorým predsedala Dušanka Petráková, predsedníčka NRSNM.

Po schválení programu rokovania schválené boli zápisnice z 2. pracovnej schôdze a 3. elektronickej schôdze NRSNM. Nasledovala verifikácia mandátu člena NSSNM na obsadenie uvoľneného miesta v NRSNM. Následne bola schválená výročná správa výboru pre kultúru za rok 2022 a plán a program práce tohto výboru na rok 2023. V pokračovaní boli tiež jednoznačne schválené výročné správy za rok 2022 výborov pre vzdelávanie, informovanie a úradné používanie jazyka a písma ako aj plány a programy práce týchto výborov na rok 2023. V rámci osobitného bodu bola schválená i výročná správa NRSNM za rok 2022; schválená bola finančná správa NRSNM na rok 2022; vynesené bolo rozhodnutie o schválení Správy o hmotnom a finančnom hospodárení v roku 2022; schválený bol plána a program práce NRSNM na rok 2023 a finančný plán NRSNM na rok 2023; schválené boli pracovné pravidlá pre zamestnaných v NRSNM; schválené bolo rozhodnutie o úhradách osobám angažovaným NRSNM a schválené bolo i rozhodnutie o podpisovaní zmluvy s predsedníčkou NRSNM.

V rámci osobitných bodov boli schválené správy o činnosti za rok 2022 Galérie insitného umenia, Múzea vojvodinských Slovákov a NVU Hlas ľudu (týždenníka Hlas ľudu, mládežníckeho časopisu Vzlet a detského časopisu Zornička), ktorých NRSNM je spoluzakladateľom resp. priamym zakladateľom. Tiež osobitnými bodmi boli schválené i plány programovej činnosti a finančné plány týchto ustanovizní na rok 2023. Osobitným bodom bol schválený i Strategický plán rozvoja Múzea vojvodinských Slovákov na obdobie 2023 – 2028.

Osobitným bodom boli schválené rozhodnutia, ktoré vyniesla Výkonná rada NRSNM: Mienka v procese vymenovania člena Správnej rady Stredoškolského domova Brankovo kolo v Novom Sade; Mienka v procese odvolávania a vymenovania predsedu a členov Správnej rady Študentského strediska Nový Sad v Novom Sade zo strany zakladateľa; Mienka na kandidátоv na voľbu členov Školskej rady Zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade; Stanovisko na preklad učebnice Výtvarnej kultúry Vydavateľstva Klett; Mienka na voľbu riaditeľa  ZŠ Branka Radičevića v Savinom Sele; Mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Jovana Jovanovića Zmaja  v Sriemskej Kamenici; Mienka na voľbu riaditeľa Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici; Mienka na voľbu riaditeľa Stredoškolského domova Angeliny Kojić Giny v Zreňanine; Návrh na predsedu Dozornej rady Múzea vojvodinských Slovákov; Schvaľovanie Programov vyučovania a učenia zo slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry pre stredné školy; Schvaľovanie Programov vyučovania a učenia pre stredné odborné školy zo slovenského jazyka, revidované programy; Návrh na člena Rady pre medzietnické vzťahy mesta Pančevo; Mienka na voľbu riaditeľa ZŠ Desanky Maksimovićovej v Báčskej Palanke.

V rámci bodu Rôzne do Komisie pre štipendiá NRSNM bola zvolená štvorčlenná komisia z rovnomerným regionálnym zastúpením, ktorej funkčné obdobie bude trvať po ukončenie funkčného obdobia aktuálneho zloženia NRSNM.